Llicències i Baixes

Documents per a l’organització i la gestió dels centres Gestió del centre                                                                  Curs 2023-2024

 

Gestió del personal docent

 

5. Registre d’absències (Pàgs. 121 – 124)

 

El director o directora del centre ha de registrar les absències justificades i injustificades del personal adscrit al centre mitjançant l’aplicació informàtica de l’expedient d’absències, disponible al portal ATRI (Gestió del temps > Expedients docents). S’ha d’especificar el motiu de l’absència justificada segons la classificació següent:

 

Absència per motius de salut, de durada màxima de 15 hores.

 

Absència per assistència a consulta mèdica.

 

Absència per realització de prova mèdica invasiva (inclou colonoscòpia, endoscòpia, gastroscòpia i cateterismes).

 

Flexibilitat horària recuperable per menstruació o climateri.

 

Absència justificada per concessió de llicència o permís.

 

Encàrrec de serveis.

 

Formació.

 

El director o directora del centre ha d’arxivar i tenir a disposició de les persones afectades, de la Inspecció d’Educació i del consell escolar la documentació interna emprada per fer el control de les absències i dels justificants presentats. En cap cas s’admetran justificants documentals que continguin dades sobre la salut de les persones (dades sobre diagnòstic, proves mèdiques portades a terme, etc.) i, en el supòsit que siguin lliurats, cal retornar aquests justificants a les persones interessades i deixar constància a l’apartat d’observacions que l’absència ha estat correctament justificada mitjançant un document adequat i suficient.

 

Dins dels deu primers dies del mes en curs, s’han de trametre als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant l’aplicació informàtica esmentada, les absències justificades i les injustificades. En cas d’absència injustificada, cal seguir el procediment que s’especifica a l’apartat Supòsits d’absència i d’impuntualitat del professorat. Aplicació de la deducció proporcional de retribucions.

 

En aquests casos cal que el director o directora del centre segueixi les instruccions específiques per justificar les absències que es formalitzin a l’aplicació informàtica i per als comunicats de baixa per malaltia o incapacitat temporal.

 

5.1 Justificació d’absències formalitzades a l’aplicació informàtica

 

Absències per motius de salut d’una durada màxima de 15 hores

 

Les absències que es produeixen per motius de salut durant la jornada de treball o abans d’iniciar-se i que no responen a una situació d’incapacitat temporal, no generen cap descompte retributiu en les primeres 15 hores laborables d’absència en un mateix curs escolar (o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda i del temps de prestació de serveis) i es poden acreditar mitjançant una declaració responsable, d’acord amb el model “Declaració responsable justificativa d’absència per motius de salut o d’assistència a consulta mèdica”, disponible a la intranet – Portal de centre del Departament.

 

No computen dintre d’aquestes hores les que es consumeixin per motius de salut i que l’endemà derivin en una situació d’incapacitat temporal (en què cal presentar la baixa mèdica). En aquests casos, les hores que s’hagin consumit no es resten del saldo inicial de 15 hores.

 

A aquest efecte es computen com a hores per justificar en un dia d’absència 7 hores i 30 minuts si s’està realitzant jornada ordinària o 3 hores i 45 minuts si es fa mitja jornada i 5 hores si està fent dos terços de la jornada.

 

El document de declaració responsable s’ha de fer arribar al director o directora el mateix dia que la persona es reincorpora al lloc de treball.

 

Les persones interessades poden consultar el saldo d’hores d’absència per motius de salut al portal ATRI (Gestió del Temps > Expedient d’absentisme).

 

Les absències per motius de salut derivades de l’embaràs i de malalties cròniques o oncològiques es poden justificar mitjançant un document de declaració responsable, sense que sigui aplicable el límit de 15 hores laborables per curs escolar.

 

El document de declaració responsable s’ha de fer arribar al director o directora el mateix dia en què la persona es reincorpora al lloc de treball. En qualsevol cas, les absències de durada superior a tres dies consecutius s’han de justificar necessàriament mitjançant el comunicat de baixa mèdica pertinent.

 

El fet que la persona interessada es trobi en algun d’aquests supòsits s’ha d’acreditar prèviament mitjançant un informe mèdic i, un cop consti l’acreditació del supòsit, no caldrà tornar-lo a acreditar.

 

Pel que fa a les absències per motius de salut derivades de malalties cròniques, les unitats de personal podran exigir que l’informe mèdic que en diagnostica la cronicitat hagi estat emès pels serveis públics de salut o per les entitats de mutualitat mèdica de MUFACE, així com una acreditació mèdica, en cada cas, conforme l’absència concreta del lloc de treball deriva de la malaltia crònica.

 

En cap cas s’admetran justificants documentals que continguin dades sobre la salut de les persones (dades sobre diagnòstic, proves mèdiques portades a terme, etc.) i, en el supòsit que siguin lliurats, cal retornar aquests justificants a les persones interessades i deixar-ne constància a l’expedient, mitjançant una diligència, que l’absència ha estat correctament justificada mitjançant un document adequat i suficient.

 

La documentació mèdica és confidencial i està subjecta a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per la qual cosa les persones que intervenen en la tramitació del procediment tenen el deure de guardar-ne el secret.

 

Absències per assistència a consulta mèdica

 

L’assistència a una consulta mèdica s’ha de concertar fora de l’horari de treball. Els casos en què aquesta circumstància no sigui possible han de quedar degudament acreditats mitjançant la declaració responsable de la persona interessada, d’acord amb el model “Declaració responsable justificativa d’absència per motius de salut o d’assistència a consulta mèdica, realització de prova mèdica invasiva (inclou colonoscòpia, endoscòpia, gastroscòpia i cateterismes) o flexibilitat horària recuperable per menstruació o climateri, que es pot consultar a l’apartat Sol·licituds i tràmits de la intranet – Portal de centre del Departament d’Educació.

 

L’assistència a una consulta mèdica es concedeix pel temps indispensable per acudir i retornar al lloc de treball i s’ha d’acreditar documentalment mitjançant un justificant del centre o de la consulta mèdica, en el qual han de constar expressament el nom i cognoms del o de la pacient i l’hora d’entrada i sortida del centre o de la consulta mèdica.

 

El justificant, juntament amb la declaració responsable, s’han de fer arribar al director o Gestió del centre. Curs 2023-2024 123/275 directora del centre on la persona interessada presta serveis, el mateix dia que torna al lloc de treball.

 

Absències per realització de prova mèdica invasiva (inclou colonoscòpia, endoscòpia, gastroscòpia i cateterismes)

 

L’absència per realització de prova mèdica invasiva es concedeix per tota la jornada. El justificant de la prova s’ha de fer arribar al director o directora del centre on la persona interessada presta serveis, el mateix dia que torna al lloc de treball.

 

Flexibilitat horària recuperable per menstruació o climateri

 

En el supòsit de menstruació o climateri amb afectació de la salut i el benestar, les persones afectades poden absentar-se durant un màxim de vuit hores mensuals, que es poden recuperar en fraccions de 30 minuts durant els següents 4 mesos.

 

El justificant és la declaració responsable que s’ha de fer arribar al director o directora del centre on la persona interessada presta serveis, el mateix dia que torna al centre.

 

Absències justificades per concessió de llicència o permís

 

Com a absència justificada, el director o la directora del centre ha de registrar tots els permisos que són competència del director o directora i que estan detallats a Llicències i permisos del personal docent, a la intranet – Portal de centre del Departament d’Educació. Per justificar aquest tipus d’absència cal seguir els criteris que s’especifiquen en el document esmentat.

 

Es poden registrar també com a justificades les absències provocades per causes de força major, que han de correspondre a fets o situacions que, per la seva naturalesa, no s’hagin pogut preveure ni evitar.

 

Correspon al director o directora del centre apreciar si l’absència té caràcter o naturalesa de força major, tenint en consideració si el motiu de l’absència es pot resoldre en un horari compatible amb la jornada de treball.

 

Absències per encàrrec de serveis

 

Les absències per encàrrec de serveis estan justificades quan s’han concedit d’acord amb el procediment que s’estableix a l’apartat Encàrrecs de serveis. Absències per motius de formació S’inclouen en aquest supòsit les absències per motius de participació en cursos de formació i altres activitats formatives dins el Pla de formació permanent del professorat, que es justifiquen amb la conformitat de l’admissió de la persona inscrita.

 

Tot en

  

Durada: 1 any, prorrogable excepcionalment per 1 any més.

 

Observacions: La sol·licitud s’ha de presentar abans del 30 de juny de l’any corresponent. Els estudis per als quals se sol·licita la llicència han de tenir una relació directa amb el lloc de treball i han d’estar avalats per alguna entitat professional o acadèmica de prestigi reconegut.

 

Hi ha reserva del lloc de treball durant el temps de la llicència. En el cas dels funcionaris interins la concessió de la llicència sense retribució queda supeditada al seu nomenament com a interí per al curs en què demana la llicència i la reserva de lloc serà com a màxim fins al 31 d’agost de l’any en què gaudeix d’aquesta llicència. El temps de llicència computa a tots els efectes (triennis, estadis, drets passius).

 

Retribucions: No es percep cap retribució. Durant el temps de llicència s’ha de continuar cotitzant pels drets passius i per la MUFACE. En el moment de finalització de la llicència es descomptaran les quotes corresponents als mesos no abonats.

 


 

Documentació

 

Informe favorable del director/a del centre.

 

Certificat de l’entitat reconeguda amb el projecte d’estudis que fareu, on s’especifiqui la relació amb el lloc de treball. 

 


 

Normativa

 

Article 95.1 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre (DOGC núm. 2509, de 3 de novembre de 1997)

 

Art. 47 de la Llei 2/2021, de 29 de desembr​​e, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic ​​​

 


 

Enviament de la documentació

 

Portal ATRI           


Tot en 


 

Durada: Fins a 6 mesos cada 2 anys. El període de 2 anys comença a comptar a partir del moment que es demana la llicència per primer cop. Durant aquests 2 anys, es poden demanar diferents períodes de llicència fins a completar un total de 6 mesos.

 

Qui la pot demanar: ​Personal funcionari de carrera i en pràctiques, el personal laboral i el personal interí i substitut. En el cas del personal substitut, el permís es concedeix, com a màxim, fins que duri la previsió de la substitució. 

 

Observacions: És convenient demanar-la dues setmanes abans de la data d’inici prevista. Un cop concedida i notificada la resolució de concessió, en general, no se’n modificarà la data fi prevista i voluntàriament demanada.

 

No és necessari cap període de carència prèvia a la concessió del permís. La concessió de la llicència és subordinada a les necessitats del servei, i per tant s’han de valorar de forma conjunta els motius al·legats pel sol·licitant i la pertorbació del servei que se’n pugui derivar.

 

En general, no es concedirà quan es demani amb discontinuïtat (caps de setmana, etc.) i no es pugui garantir la permanència del substitut inicialment nomenat. En aquest cas, es considerarà que la petició afecta la prestació del servei.

 

El temps de llicència computa a l’efecte d’antiguitat. Hi ha reserva del lloc de treball. En el cas dels funcionaris interins la reserva de lloc serà com a màxim fins al 31 d’agost de l’any en què gaudeix d’aquesta llicència.​

 

Retribucions: No es percep cap retribució. 

 

Quota que paga el/la treballador/a (quota obrera)

 

Sobre funcionaris interins acollits a la seguretat social i laborals, la quota obrera queda reduïda proporcionalment a la llicència demanada i per tant no es pot tornar a imputar quan torna al lloc de treball.

 

Cotització (quota empresarial)

 

En el cas dels funcionaris interins: La base de contingències comunes se li manté com si estigués en actiu i la base d’accidents de treball i malaltia professional se li redueix d’acord amb els dies de la llicència sol·licitada.

 


 

Normativa​

 

Article 95.2 del Decret legislatiu 1/1997​, de 31 d’octubre (DOGC núm. 2509, de 3 de novembre de 1997)​

 

Art. 47​​ de la Llei 2/2021​, de 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic​.

 


 

Enviament de la documentació

 

Portal ATRI            ​

 


Tot en 


 

Com notificar un accident laboral

 

Comunicar l’accident a la direcció del centre o al superior jeràrquic qui emplena el formulari següent:

 

Full de notificació d’accident, inc​ident laboral o malaltia professional

 

Trametre el Full a la Direcció de Serveis / Direcció dels Serveis Territorials o a la Gerència del Consorci d’Educació. S’avança per correu electrònic o fax. 

 

Terminis de notificació:

 

Immediatament: en cas d’accident mortal.

 

24 hores: en cas d’accidents amb baixa molt greus, accidents greus i accidents que afectin a més de quatre persones.

 

48 hores: en cas d’accidents amb baixa lleus, accidents sense baixa i incidents laborals.

 

Notificació d’accidents laborals i assistència sanitària


 

Circuit d’assistència sanitària

 

Personal adscrit al Règim General de la Seguretat Social

 

Demanar a la direcció del centre o al superior jeràrquic el volant d’assistència mèdica, degudament emplenat i signat.

 

Descarregueu-vos el  Volant d’assistència d’ASEPEYO

 

Visitar un centre assistencial d’ASEPEYO.

 

Trametre el document justificatiu d’assistència de la mútua a la direcció del centre o a la persona responsable de la unitat on està adscrit el personal treballador.

 

Instrucció 1/2007, de 27 de juny, del Departament de Salut que articula l’actuació dels diferents òrgans que poden intervenir en la valoració de la contingència professional.

 


Tot en


 

A partir de l’1 de desembre de 2015 ha entrat en vigor l’Ordre ESS/1187/2015, que desenvolupa el Reial Decret 625/2014 i regula els detalls dels processos de tramitació de baixes i altes mèdiques i el control de baixes mèdiques i el control de les situacions d’incapacitat temporal.


Comunicat de baixa i continuïtat per contingències comunes i contingències professionals

 

Processos durada estimada inferior a 5 dies, Es pot emetre en el mateix acte el comunicat de baixa i el comunicat d’alta.


Processos durada estimada entre 5 i 30 dies, s’expedirà comunicat de continuïtat als 7 dies naturals següents al comunicat de baixa. Els següents, en el termini màxim de 14 dies naturals des del comunicat anterior.


Processos durada estimada entre 31 i 60 dies, s’expedirà comunicat de continuïtat als 7 dies naturals següents al comunicat de baixa. Els següents, en el termini màxim de 28 dies naturals des del comunicat anterior.


Processos durada estimada de 61 dies o més, s’expedirà comunicat de continuïtat 14 dies naturals següents al comunicat de baixa. Els següents comunicats, en el termini màxim de 35 dies naturals des del comunicat anterior.


Fi de l’expedició dels comunicats de confirmació de baixa, Quan el procés arribi als 365 dies.


Abans d’arribar, l’INSS haurà de comunicar aquest fet.


Incapacitat temporal


A) Règim de la Seguretat SocialHi ha quatre tipus de processos d’incapacitat temporal, segons l’estimació de la durada, d’acord amb el Reial decret 1060/2022, de 27 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i el control dels processos per incapacitat temporal en els primers 365 dies de la seva durada:


Processos de durada prevista molt curta: inferior a 5 dies naturals


Processos de durada prevista curta: de 5 a 30 dies naturals

 

Processos de durada prevista mitjana: de 31 a 60 dies naturals

 

Processos de durada prevista llarga: a partir de 61 dies naturals.

Temporalitat de l’expedició dels documents de confirmació


En tots els casos els serveis públics de salut trametran a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, directament i de manera telemàtica, les dades dels comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta i comunicaran a l’empresa la situació d’IT de les persones mitjançant el fitxer FIE.


Processos de durada prevista molt curta (inferior a 5 dies naturals): el treballador o treballadora pot sol·licitar el reconeixement el mateix dia que s’hagi fixat com a data d’alta i si el facultatiu o facultativa considera que no ha recuperat la seva capacitat laboral pot esmenar la durada del procés, amb el nou diagnòstic, durada prevista, tipus de procés i data de la revisió següent.


Correspon al director o directora del centre apreciar si l’absència té caràcter o naturalesa de força major, tenint en consideració si el motiu de l’absència es pot resoldre en un horari compatible amb la jornada de treball.


Absències per encàrrec de serveis


Les absències per encàrrec de serveis estan justificades quan s’han concedit d’acord amb el procediment que s’estableix a l’apartat Encàrrecs de serveis.


Absències per motius de formació


S’inclouen en aquest supòsit les absències per motius de participació en cursos de formació i altres activitats formatives dins el Pla de formació permanent del professorat, que es justifiquen amb la conformitat de l’admissió de la persona inscrita.

Gestió del personal docent 8/13


Processos de durada prevista curta (de 5 a 30 dies naturals): la confirmació es reconeix en un termini màxim de 7 dies naturals des de la data de la baixa mèdica; les confirmacions posteriors es reconeixen com a màxim cada 14 dies naturals.


Processos de durada prevista mitjana (de 31 a 60 dies naturals): la confirmació es reconeix en un termini màxim de 7 dies naturals des de la data de la baixa mèdica; el segon document i els successius es reconeixen com a màxim cada 28 dies naturals.


Processos de durada prevista llarga (a partir de 61 dies naturals): el primer document de confirmació es reconeix en un termini màxim de 14 dies naturals des de la data de la baixa mèdica; el segon document i els successius es reconeixen com a màxim cada 35 dies naturals.


Comunicats de baixa per malaltia o incapacitat temporal


Des de l’1 d’abril de 2023, el personal docent acollit al règim general de la Seguretat Social ja no té l’obligació d’entregar els comunicats de baixa i alta mèdica a la direcció del centre educatiu o a la persona titular del centre de treball.
La documentació que el centre sanitari lliuri al treballador o treballadora, en cas de baixa, és per a ell o ella i desapareix l’obligació d’entregar-ne una còpia a l’empresa (director/a del vostre centre educatiu).


Els serveis públics de salut o les mútues o empreses col·laboradores trametran de manera immediata les dades dels comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta a l’Institut Nacional de la Seguretat Social.Els docents estan obligat a comunicar les baixes, confirmacions i altes mèdiques així com la previsió de la durada, al més aviat possible a la direcció o titularitat del centre educatiu, per garantir en tot moment l’organització i prestació correctes del servei públic d’educació.

 


 

Retribucions

 

100% de les retribucions.

 


 

Documentació 

 

Sol·licitud de llicència, documentació i normativa

 

Declaració jurada 

 


 

Enviament de la documentació

 


Tot en


 

En cas de baixa per incapacitat temporal que impedeixi el gaudiment de les vacances durant l’any natural, es podran gaudir en el moment de la reincorporació de la baixa, sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat.​ El còmput de les vacances s’inicia l’endemà de la data de finiment de la incapacitat temporal.​

 

​​​​Sol·licitud de permisos, documentació i nor​mativa

 


 

Enviament de la documentació

 


 

Tant la sol·licitud de llicència com la de vacances després d’una incapacitat temporal, així com  la documentació que s’ha d’adjuntar, s’han de tramitar per alguns dels següents mitjans:

 

eValisa de la direcció del centre on la persona estigui destinada adjuntant la seva sol·licitud i la documentació justificativa del permís i adreçada al servei de personal docent del servei territorial corresponent.

 

Petició genèrica. Per fer una sol·licitud utilitzant aquest canal caldrà que la persona seleccioni el Departament d’Educació i el servei territorial on ha de presentar-la. A l’apartat “Assumpte” caldrà indicar el tipus de sol·licitud que es vol demanar, sense indicar ni el tema ni el subtema.

 

Independentment del mitjà que feu servir per tramitar, s’ha d’adjuntar la sol·licitud signada i la documentació justificativa, la qual pot ser una còpia, sense necessitat que aquesta estigui compulsada, però si aquest és el cas, s’ha d’adjuntar signada la Declaració responsable sobre l’autenticitat d​e la còpia de la documentació presentada i enviar-la escanejada juntament amb la resta de la documentació presentada.

 

Tant l’eValisa com la Petició​​ genèrica tenen un límit de capacitat per a cada petició, sent de 10 Mb per a l’eValisa i de 5 Mb per a la petició genèrica, motiu pel qual és preferible l’ús de l’eValisa. Segons el pes de la documentació podria ser convenient adjuntar els fitxers comprimits o presentar més d’una petició.​​​

 


Tot en