Resolucions

ANY 2024

RESOLUCIÓ EDU/2126/2024, d'11 de juny, sobre el procediment de reducció de dues hores lectives setmanals al centre per al personal funcionari docent que tingui 60 o més anys per al curs 2024-2025.

 

RESOLUCIÓ EDU/1916/2024, de 30 de maig, de modificació de la Resolució EDU/1522/2023, de 2 de maig

 

RESOLUCIÓ EDU/1327/2024, de 19 d'abril, sobre el procediment d'autorització de reduccions de jornades al personal funcionari docent.

ANY 2023

ORDRE EDU/133/2023, de 26 de maig, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2023-2024 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

 

RESOLUCIÓ EDU/1444/2023, de 25 d'abrilde convocatòria del procediment de mobilitat i d'adjudicació de destinacions definitives per al professorat de religió catòlica en centres educatius públics dependents del Departament d'Educació.

ANY 2022

DECRET 171/2022, de 20 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat

 

Resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres, i les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius per al curs 2022-2023

 

Contractació de professorat de religió per cobrir llocs de treball vacants i substitucions

 

Resolució de 4 d’agost de 2022, que fixa quin és el procediment que ha de seguir el personal funcionari i laboral docent que té entre 55 i 64 anys per reduir en dues hores les activitats complementàries setmanals de presència al centre, i també les condicions específiques de l’horari setmanal d’aquest col·lectiu.

 

Resolució, de 8 de juliol de 2022, de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual es regulen les destinacions provisionals dels professors de religió amb contractació laboral indefinida i sense destinació definitiva en centres públics dependents del Departament d’Educació per al curs 2022-2023

ANY 2021

Resolució, de 21 de juliol de 2021, de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual es regulen les destinacions provisionals dels professors de religió amb contractació laboral indefinida i sense destinació definitiva en centres públics dependents del Departament d’Educació per al curs 2021-2022

Resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres, i les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius per al curs 2021-2022

Contractació de professorat de religió per cobrir llocs de treball vacants i substitucions

Per al curs 2021-2022, el Departament d’Educació regula la contractació de professorat de religió en règim de contracte laboral temporal per ocupar els llocs de treball vacants l’1 de setembre de 2021 i fer les substitucions dels llocs reservats als titulars.

ANY 2020

Resolució, de 22 de juny de 2020, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual es regulen les destinacions provisionals dels professors de religió amb contractació laboral indefinida i sense destinació definitiva en centres públics dependents del Departament d’Educació per al curs 2020-2021.

Resolució, de 21 de juliol de 2020, per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres, i les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius per al curs 2020-2021.

ANY 2019

Instruccions de complimentació de l’aplicació de càrrecs no directius i tutories a centres docents públics. 

Resolució EDU/1537/2019, de 6 de juny, per la qual s’aproven les bases per a la contractació laboral temporal de professorat de religió en centres educatius dependents del Departament d’Educació.

Resolució d’11 de juny de 2019, del director general de Professorat i personal de Centres Públics, de convocatòria de concurs públic per prestar serveis com a professor o professora de religió.

Acord GOV_104_2019, de 16 de juliol,  de mesures en matèria de personal docent depenent del departament d’Educació. Majors de 55 anys.

Resolució, de 19 de juliol de 2019, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual es regulen les destinacions provisionals dels professors de religió amb contractació laboral indefinida i sense destinació definitiva en centres públics dependents del Departament d’Educació per al curs 2019-2020.

ANY 2017

ANY 2016

Resolució, de 27 de juliol de 2016, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual es regulen les destinacions provisionals dels professors de religió amb contractació laboral indefinida i sense destinació definitiva en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2016-2017.


Resolució de 27 de juny de 2016, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors.

  • de les escoles per al curs 2016-2017 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.
  • dels instituts per al curs 2016-2017 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.

Resolució de 17 de juny de 2016  de convocatòria de concurs públic per prestar serveis com a professor o professora de religió (17.6.2016)


Resolució de 3 de juny de 2016, sobre el procediment de reducció de dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys i les condicions específiques de l’horari setmanal d’aquest personal.

El Departament no reconeix al nostre col·lectiu aquest dret, per tant l’AMRC ho està demanant per via jurídica.

ANY 2015

Resolució ENS/2684/2015, de 19 de novembre, aprovació plantilles de centres per la qual s’aproven les plantilles de personal docent dels centres docents públics i dels serveis educatius dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2015-2016.

D’acord amb el que estableixen l’article 117.2.f) de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, i l’article 10 del Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents, correspon al conseller o consellera titular del Departament d’Ensenyament aprovar les plantilles docents dels centres i dels serveis educatius.

Per tant, a proposta de les direccions dels Serveis Territorials del Departament i de la Gerència del Consorci d’Educació de Barcelona, (llegir més)DECRET 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.


Resolució, 17 de juliol de 2015 de la secretària general per la qual es regulen les destinacions provisionals dels professors de religió amb contractació laboral indefinida i sense destinació definitiva en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2015-2016.


Resolució de 23 de juny de 2015, de convocatòria de concurs públic per prestar serveis com a professor o professora de religió.


Resolució ENS 1446/2014, de 19 de juny, d’aprovació de les bases per a la contractació laboral temporal de professorat de religió en centres docents públics dependents del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 6650, de 25.6.2014) 


Disposicions publicades al DOGC el 9 d’octubre de 2014

Resolució ENS/2225/2014, de 30 de setembre, per la qual s’adjudiquen destinacions definitives al professorat de religió en centres docents públics dependents del Departament d’Ensenyament amb efectes d’1 de setembre de 2014.