Que cal fer per ser professor de religió?

1. Per a ser mestre de l’assignatura de religió catòlica a educació infantil i primària calen els requisits que figuren en el Real Decret 696/2007 art. 3 que són:

a) Tenir la titulació de Mestre d’Educació Infantil o Primària.

b) Haver estar proposats per l’autoritat eclesiàstica. Per això, cal posar-se en contacte amb la delegació d’ensenyament del bisbat corresponent a l’escola on es vol impartir-hi les classes.

c) Tenir la Declaració Eclesiàstica d’Idoneïtat (D.E.C.A). Per això, cal cursar a qualsevol institut superior de ciències religioses de Catalunya els estudis corresponents, el total de les assignatures equival a 24 ECTS.

 

2. Per a ser professor de l’assignatura de religió catòlica a secundària calen els requisits que figuren en el Real Decret 696/2007 art. 3 que són:

a) Tenir la titulació de Llicenciatura/Màster en Ciències Religioses o bé, una Llicenciatura universitària amb la Diplomatura/Batxillerat en Ciències Religioses.

b) Haver estar proposats per l’autoritat eclesiàstica. Per això, cal posar-se en contacte amb la delegació d’ensenyament del bisbat corresponent a l’institut on es vol impartir-hi les classes.

c) Tenir la Declaració Eclesiàstica d’Idoneïtat (D.E.C.A). Per això , cal cursar a qualsevol institut superior de ciències religioses de Catalunya els estudis corresponents, el total de les assignatures equival a 24 ECTS.

 

En ambdós casos, a l’igual que la resta de personal docent del departament d’educació, també són necessaris els requisits següents:

a) Ser espanyol o nacional d’algun dels estats membres de la Unió Europea o nacional d’algun Estat al qual en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, o ser estranger amb residència legal a Espanya i autoritzat a treballar o en disposició d’obtenir una autorització de treball per compte d’altri.

b) Tenir complerts els 18 anys d’edat.

c) No patir malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb el desenvolupament de les corresponents funcions.

d) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol Administració publica, ni estar inhabilitat per a l’exercici de les seves funcions. Els aspirants la nacionalitat dels quals no sigui l’espanyola també han d’acreditar que no estan sotmesos a cap sanció disciplinaria o condemna penal que impedeixi en el seu Estat d’origen el desenvolupament de les seves funcions.

e) Tenir el certificat de nivell C del català o equivalent.