Borses i Concurs

Borses

Contractació de professors de religió per cobrir llocs de treball vacants i substitucions, curs 2023 – 2024  clica

 

Diari oficial Gencat

 

Accedeix al teu Servei Territorial

 

 

Requisits

 1.  

1. No pertànyer als cossos docents com a funcionari/ària de carrera.

 

2. Complir el requisit de titulació del nivell d’ensenyament

 

3. DEI o DECA

 

4. Excepcionalment, poden participar:

 

DECA EPRI: persones que hagin cursat i aprovat 14 crèdits ECTS a la data de presentació de la sol·licitud i que adoptin el compromís de finalitzar els estudis com a màxim el 31 d’agost del 2021.

 

DECA ESO: persones que hagin cursat i aprovat 60 crèdits ECTS a la data de presentació de la sol·licitud i que adoptin el compromís de cursar i aprovar un mínim de 40 crèdits ECTS cada curs escolar i de tenir finalitzats els estudis com a màxim el 31 d’agost del 2022.

 

5. Disposar de l’acreditació de competència lingüística en català i, si escau, en aranès.

 

6. No haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic de persones.

 

7. La proposta de l’ordinari diocesà.

 

Sol·licituts de participació

 

S'ha de presentar la sol·licitud de participació, les declaracions responsables, el full d'autobarem i mèrits i, si escau, el compromís d'obtenir l'acreditació de declaració d'idoneïtat de l'ordinari diocesà (DECA) del nivell per al qual s'opta.

 

Sol·licitud de participació

Declaració responsable de no patir cap malaltia

Declaració responsable de no haver estat condemnat

Full d'autobarem i mèrits

Compromís d'obtenir la declaració eclesiàstica de competència acadèmica (DECA) del nivell per al qual opta.

Concurs

Concurs 2023-2024

 

Concurs de mobilitat i d'adjudicació de destinacions definitives per al professorat de religió catòlica

 

Concurs 2020 – 2021

 

Hem mantingut les primeres reunions amb el Departament i en aquest apartat anirem penjant tota la documentació quan estigui disponible.

 

Concurs 2013 – 2014

 

  • Resolució ENS/2225/2014, de 30 de setembre, per la qual s’adjudiquen destinacions definitives al professorat de religió en centres docents públics dependents del Departament d’Ensenyament amb efectes d’1 de setembre de 2014.

 

  • Resolució de 27 de febrer de 2014 per la qual, amb caràcter definitiu, s’adjudiquen destinacions definitives al professorat de religió que ha participat en el procediment general de mobilitat i provisió de destinacions definitives amb efectes d’1 de setembre de 2014. (27.2.2014)

 

  • Resolució de 4 febrer de 2014, per la qual, amb caràcter provisional, s’adjudiquen destinacions definitives al professorat de religió que ha participat en el procediment general de mobilitat i provisió de destinacions definitives amb efectes d’1 de setembre de 2014 (4.2.2014)

 

  • Resolució ENS/2496/2013, de 25 de novembre, de convocatòria del procediment de mobilitat i d’adjudicació de destinacions definitives per al professorat de religió en centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 6513 de 02.12.2013)

 

  • Dimarts 1 de juliol: Nomanaments

 

Dilluns 30 de juny: publicació llistes definitives dels participants del procés espefífic

 

Curs 2014/2015 – candidats – requisits – procediment i sol·licitud de participació

 

Termini perquè els professors de nova incorporació presentin la sol·licitud: del 26 de juny al 7 de juliol de 2014 (26.06.2014)

 

Publicació de la llista amb els resultats provisionals: 10 de juliol de 2014

 

Termini per presentar reclamacions: del 10 al 15 de juliol de 2014

 

Publicació de la llista amb els resultats definitius: 21 de juliol de 2014

 

Actes públics d’adjudicació de destinacions definitives per a professors de religió

 

Termini de presentació de sol·licituds: del 26 de maig al 4 de juny de 2014