Normatives professorat religió

ACORDS ESGLÉSIA ESTAT

LLEIS EDUCATIVES

DECRETS i CURRÍCULUMS

ENSENYAMENT DE LA RELIGIÓ EN ALTRES PAÏSOS

Títol
Ensenyament de la religió a Alemanya
1 fitxer(s) 62 baixades
Jaume Codina
Ensenyament de la religió a Irlanda del Nord
1 fitxer(s) 53 baixades
Jaume Codina
Ensenyament de la religió a Canadà
1 fitxer(s) 43 baixades
Jaume Codina
Ensenyament de la religió a França
1 fitxer(s) 53 baixades
Jaume Codina
Ensenyament de la religió a Itàlia
1 fitxer(s) 65 baixades
Jaume Codina
Ensenyament de la religió a Suècia, Dinamarca, Finlàndia i Gran Bretanya
1 fitxer(s) 60 baixades
Jaume Codina
Ensenyament de la religió a Portugal
1 fitxer(s) 42 baixades
Jaume Codina

  VACANTS I SUSBTITUCIONS

  Per al curs 2023-2024, el Departament d’Educació regula la contractació laboral de professorat de religió substitut.

   

  • Professorat que acredita serveis prestats com a professors de religió substitut; aquests candidats o candidates no han de presentar sol·licitud de participació. Opcionalment, poden demanar canvi d’àrea territorial, canvi de nivell educatiu i ampliar la petició territorial a un altre àmbit per al qual tinguin la confiança del bisbat.

   

  • Professorat admès en convocatòries anteriors però que encara no acredita serveis prestats com a professorat de religió substitut; aquests candidats/tes no han de presentar sol·licitud de participació. Opcionalment, poden demanar canvi d’àrea territorial, canvi de nivell educatiu i ampliar la petició territorial a un altre àmbit per al qual tinguin la confiança del bisbat.

   

  • Professorat de nou accés que compleix els requisits; aquestes persones han de participar en la convocatòria feta pública per la Resolució de 8 de juny de 2023, de convocatòria de concurs públic per prestar serveis com a professorat de religió substitut. Aquest professorat, entre el 8 i el 15 de juny de 2023, ha de tramitar la sol·licitud de participació i ha d’acreditar el compliment dels requisits i dels mèrits al·legats. Opcionalment, pot ampliar la petició territorial a un altre àmbit per al qual tingui la confiança del bisbat.

  Per accedir a la llista de candidats i candidates a prestar serveis com a professorat de religió substitut, les persones interessades han d’acreditar el compliment dels requisits que es detallen a continuació:

   

   1. No pertànyer als cossos docents com a funcionari/ària de carrera.
   2. Complir el requisit de titulació per al nivell d’ensenyament per al qual s’opta, d’acord amb la disposició addicional tercera de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
   3. Disposar de la declaració eclesiàstica de competència acadèmica (DECA) per al nivell al qual s’opta o assumir el compromís d’obtenir-la.
   4. Disposar de l’acreditació de competència lingüística en català i, si escau, en aranès.
   5. No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d’éssers humans.
   6. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions docents.

  Els requisits s’han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud.

  Per poder ser contractades, les persones que formin part de les llistes han de disposar de la proposta de l’ordinari diocesà per a l’àmbit territorial on es vulgui obtenir destinació.

  Durant el mes de juny es publiquen a cadascun dels serveis territorials del Departament d’Educació (i al Consorci d’Educació de Barcelona) les llistes de professorat de religió substitut per a cada nivell educatiu, ordenades segons el temps de serveis prestats. També es publiquen les llistes de professorat admès en convocatòries de concurs públic anteriors i que no ha estat contractat, ordenades segons l’any de la darrera convocatòria en què han participat i, dintre d’aquest, segons el número d’ordre assignat d’acord amb el barem de cada convocatòria.

   

  S’obre un termini per presentar reclamacions, durant el qual el professorat de religió substitut que forma part d’aquestes llistes també pot demanar, opcionalment, prestar serveis en un àmbit territorial diferent al demanat amb caràcter preferent.

   

  Amb la publicació de la llista definitiva s’informa de les reclamacions estimades i les desestimades.

   

  Amb un mínim de 48 hores d’antelació, els serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) convoquen els participants a la celebració dels actes d’adjudicacions de destinacions per proveir els llocs de treball de religió vacants i substitucions. Els actes de nomenament se celebren a finals d’agost als serveis territorials i al CEB i els resultats es publiquen a la pàgina web dels serveix territorials i del CEB.

   

  Els candidats i les candidates participen en els actes d’adjudicació segons l’ordre següent:

   

   1. Professorat amb serveis prestats com a professor de religió, que integra el bloc I
   2. Persones admeses en convocatòries d’accés i que no han estat encara contractades, que integren el bloc II.
   3. Persones de nou accés.
   4. Professorat que opcionalment ha demanat en segon lloc un altre àmbit territorial.

  Sol·licitud de participació

   

  El professorat de nova incorporació, del 8 al 15 de juny de 2023, ha de tramitar la sol·licitud de participació, la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, la declaració responsable, el full d’autobarem i mèrits i, si escau, el compromís d’obtenir la declaració eclesiàstica de competència acadèmica (DECA) del nivell per al qual s’opta. Es tramita de la manera següent:

   

  Telemàticament, mitjançant la Petició genèrica. Les sol·licituds s’han d’entrar indicant el departament (especificant el servei territorial on es vol presentar la sol·licitud), per exemple: Departament d’Educació Baix Llobregat, i posar a l’assumpte “Nova convocatòria per cobrir vacants i substitucions de professorat de religió” sense indicar ni el tema ni el subtema.

   

  Juntament amb la Petició genèrica, les persones interessades han d’escanejar i adjuntar la sol·licitud signada, la documentació acreditativa dels requisits i els mèrits al·legats i, si escau, el document de compromís d’obtenir la declaració eclesiàstica de competència acadèmica per al nivell al qual s’opta (DECA).

   

  Aquesta documentació s’ha de fer arribar telemàticament als serveis territorials on pertany el bisbat on es vol obtenir destinació.

   

  La documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits es pot presentar mitjançant còpia, sense necessitat que sigui compulsada. En aquest cas, s’ha de signar la Declaració responsable sobre l’autenticitat de la còpia de la documentació presentada i enviar-la escanejada juntament amb la resta de la documentació presentada amb la petició genèrica.

   

  Atès que la petició genèrica té un límit de 5 MB per petició, és possible que hagueu d’adjuntar els fitxers comprimits o bé presentar més d’una petició.