MARC HORARI

BAIXES/ ACCIDENTS LABORALS

PERMISOS I LLICÈNCIES

MODELS DE SOL·LICITUD

ELECCIONS SINDICALS 2019

Marc Horari

RESOLUCIÓ TSF/302/2018, de 19 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Mesa sectorial del personal docent no universitari a partir del curs escolar 2017-2018 (codi de conveni núm. 79100062132018)

(Hores lectives)


?

Baixes/ Accidents Laborals
BAIXES LABORALS

Les absències produïdes per motius de salut durant la jornada de treball o abans del seu inici amb una durada màxima de tres dies consecutius s’acreditaran documentalment mitjançant justificació de presència o document acreditatiu d’atenció mèdica, en el qual han de constar el nom i cognoms del pacient, la data d’atenció mèdica i les dades identificatives del centre o consulta mèdica.

Aquestes absències també es podran acreditar mitjançant declaració responsable de l’interessat, de conformitat amb el model “Declaració responsable justificativa d’absència per motius de salut o d’assistència a consulta mèdica”, que es troba al Portal de centre de la intranet del Departament d’Ensenyament.

Les absències justificades per motius de salut comporten el mateix descompte del 50% de les retribucions establert per als tres primers dies d’absència per incapacitat temporal.

No obstant això, no comporten descomptes retributius:

*Les primeres 30 hores laborables d’absència en un mateix curs escolar, o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda i del temps de prestació de serveis sempre que resultin justificades segons s’estableix en aquest apartat.

*Les absències derivades de malalties de caràcter crònic, sempre que resultin degudament justificades.

Els justificants o la declaració responsable es faran arribar al director del centre on la persona presta serveis, el mateix dia de la reincorporació al lloc de treball.

Els interessats podran consultar el saldo d’hores d’absència per motius de salut mitjançant el portal ATRI (Gestió del Temps/Expedient d’absentisme).

Absències per assistència a consulta mèdica:

L’assistència a consulta mèdica ha de concertar-se fora de l’horari de treball; els casos en què aquesta circumstància no sigui possible han de quedar degudament acreditats mitjançant declaració responsable de l’interessat, de conformitat amb el model “Declaració responsable justificativa d’absència per motius de salut o d’assistència a consulta mèdica”, que es troba al Portal de centre de la intranet del Departament d’Ensenyament.

L’assistència a consulta mèdica es concedeix pel temps indispensable per acudir i retornar al lloc de treball i s’ha d’acreditar documentalment mitjançant justificant del centre o consulta mèdica, en el qual han de constar expressament el nom i cognoms del pacient i l’hora d’entrada i sortida del centre o consulta mèdica.

El justificant, juntament amb la declaració responsable, es farà arribar al director del centre on la persona interessada presta serveis, el mateix dia en que retorna al lloc de treball.


MARC LEGAL

Instrucció 2/2013 de Funció Pública, de 30 de desembre, sobre justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.

Dintre dels Documents per a l’organització i la gestió dels centres, Gestió del personal docent

Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

Decret Llei 2/2013, de 19 de març, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes

Decret Llei 2/2012 de 25 de setembre publicat al DOGC 6221

Orden PRE/1744/2010, de 30 de junio, por la que se regula el procedimiento de reconocimiento, control y seguimiento de las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.


ACCIDENTS LABORALS

Com a personal laboral hem de seguir el següent protocol quan tenim un accident laboral dins el centre de treball o “in itinere” (de camí al centre de treball):

Per tal de rebre assistència mèdica hem d’omplir els següents formularis:

Un cop omplerts els ha de signar el director/a del centre i enviar-los al Consorci o Delegacions pertinents i la Mútua Asepeyo que nosaltres escollim. Si la Mútua no rep aquest volant abans que arribem no ens atendran.
* Mútua que ens assisteix com a personal laboral

Permisos i Llicències
Flexibilitat horària recuperable

Model d’instància per reducció jornada d’un 50 % per interès particular

RESOLUCIÓ ENS/1045/2013, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent a partir del curs 2013-2014 ( PDF )

TÍTOL COM DURADA RETRIBUCIÓ JUSTIFICANT OBSERVACIONS
Maternitat per adopció o acolliment previ a l’adopció Instància al S.T ?Model a la web del S.T. Menors fins a 6 anys, 16 setmanes ininterrompudes 100% Resolució judicial o administrativa No depèn de la necessitat del servei Consultar particularitats
Examen finals i altres proves Centre Docent Exàmens finals oficials: 1 dia Altres exàmens oficials: el temps indispensable 100% Certificat o justificant No depèn de la necessitat del servei Es pot iniciar el permís les 24 hores anteriors
Defunció, accident o malaltia greu d’un familiar Centre Docent Mateixa localitat del centre de treball: 2 dies?Fins a 4 si és en una altra localitat 100% Fins a segon grau de consanguinitat o afinitat
Deure inexcusable Centre Docent El temps indispensable 100% Justificant de l’absència No depèn de la necessitat del servei
Fills discapacitats Instància al S.T? Model a la web del S.T. Assistir a reunions o visites en els centres educatius especials o sanitaris on rebin suport?Un màxim de dues hores de flexibilitat horària 100% El poden demanar els dos progenitors o fins i tot si l’altre no treballa.
Fills prematurs Instància al S.T? Model a la web del S.T. Temps equivalent a l’hospitalització del nadó a continuació del part, fins a un màxim de 12 setmanes 100% S’inicia a partir del finiment del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l’adopció o l’acolliment.
Formació Permanent del Professorat Centre Docent Mentre duri l’activitat 100%
Vacances fora de temporada després de l’infantament Instància al S.T? Model a la web del S.T. La fracció de mes d’agost afectada s’afegirà al final de la llicència 100% Aplicable als permisos de maternitar, paternitat o d’atenció de fills prematurs.
Lactància Instància al S.T? Model a la web del S.T. Una hora diària d’absència del lloc de treball. Un màxim de 20 setmanes 100 % Possibilitat de compactació. Consultar particularitats
Maternitat Instància al S.T? Model a la web del S.T. 16 setmanes 100% Consultar particularitats
Maternitat a favor del pare Instància al S.T? Model a la web del S.T. Màxim de 10 setmanes a partir de la 6a setmana de permís de la mare 100% Consultar particularitats
Matrimoni / inici de convivència Instància al S.T? Model a la web del S.T. 15 dies naturals consecutius 100% Matrimoni: Certificat on consti la data i un cop feta fotocòpia del llibre de família?Inici convivència: Consultar
Matrimoni d’un familiar Centre Docent 1 dia si el matrimoni és a Catalunya en dia laborable?2 dies si és fora (un dia ha de ser el de l’enllaç) 100% Fins a segon grau de consanguinitat o afinitat
Naixement, adopció o acolliment d’un fill Centre Docent 5 dies laborables consecutius 100% Llibre de família o resolució judicial o administrativa Consultar detalls

Models de Sol·licitud

Model genèric

Declaració responsable per motius de salut

Sol·licitud de reconeixement d’estadi de promoció docent

Permisos que es gestionen al centre de treball (Intranet Educació)

Permisos que es gestionen des dels Serveis Territorials (Intranet Educació)

Models per temes retributius (Intranet Educació)

Reduccions de jornada (Intranet Educació)

Com fer les gestions a través de l’Atri (Intranet Educació)

Accedeix al teu carnet docent 

Eleccions Sindicals 2019

resultats eleccions 2019 BUENO