Laboral

Proporcions horàries

Distribució: hores lectives, permànencia...

Docència a primària

 

23 hores, que inclouen:

 

 • activitats docents amb grups classe
 • activitats de suport escolar personalitzat
 • altres activitats de suport
 • atenció a la diversitat
 • activitats de tutoria individual i de grup
 • substitució d’absències de curta durada
 • activitats directives i de coordinació amb les dedicacions previstes per a l’exercici d’aquestes funcions.

 

Activitats d’horari fix: 7 hores d’activitats complementàries al centre, s’inclouen, entre d’altres:

 

 • hores de coordinació,
 • reunions,
 • activitats relacionades amb la tutoria,
 • atenció als pares i mares o tutors i tutores de l’alumnat,
 • seminaris de coordinació d’equips directius,
 • formació en el centre,
 • subxarxa de coordinadors digitals i
 • altres activitats formatives autoritzades per la direcció general corresponent,
 • activitats de col·laboració amb altres professionals,
 • treball en equip
 • activitats per a la dinamització del Pla català de l’esport.

 

En aquestes activitats, quan les circumstàncies del centre així ho demanin, i prioritzant les necessitats d’atenció de l’alumnat, cal incloure la custòdia d’alumnes.

 

Altres activitats relacionades amb la docència (que no s’han de fer necessàriament al centre) 7 hores i 30 minuts per:

 

 • la preparació de classes,
 • correccions,
 • formació permanent,
 • reunions pedagògiques,
 • preparació de programacions, etc.,

 

L’horari de les activitats programades i aprovades pel director o la directora, a què fa referència el document “Organització del temps escolar”, ha de respectar la jornada laboral setmanal de 37 hores i 30 minuts i té, per als i les mestres, la mateixa obligatorietat que l’horari habitual de feina.

 


 

Docència a secundària

 

L’horari del professorat dels instituts és de 37 hores i 30 minuts a la setmana, d’acord amb la distribució següent:

 

24 hores de permanència al centre en horari fix:

 

18 hores lectives (al llarg dels cinc dies de la setmana, de dilluns a divendres) i

6 hores d’activitats complementàries:

 

 • guàrdies i altres vigilàncies,
 • reunions setmanals d’equip docent,
 • reunions de departament,
 • coordinacions d’àmbit i de tutories,
 • comissió d’atenció educativa inclusiva,
 • coordinacions de nivell i amb especialistes per a l’atenció a la diversitat,
 • seminaris de coordinació d’equips directius,
 • formació en el centre,
 • la subxarxa de coordinadors digitals i
 • altres activitats formatives autoritzades per la direcció general corresponent, i
 • altres encàrrecs que faci el director o directora del centre, en el marc de les seves funcions.

 

6 hores d’activitats complementàries no sotmeses a l’horari fix:

 

 • reunions d’avaluació,
 • de claustre
 • de consell escolar,
 • reunions amb pares i mares,
 • coordinació o mentoria de les pràctiques de la formació inicial de professorat,
 • tutoria a professorat novell,
 • reunions de coordinació amb altres centres,
 • reunions amb professionals i entitats externes,
 • activitats de reforç i de tutoria, etc..

 

Aquestes activitats es poden portar a terme de manera telemàtica.

 

7 hores i 30 minuts

 

 • d’organització i preparació de les activitats,
 • seguiment de les tasques i aprenentatge de l’alumnat,
 • elaboració de materials,
 • programació i coordinació d’activitats,
 • impuls de projectes d’innovació,
 • millores educatives,
 • participació en cursos i activitats de formació, etc.

 

L'horari de les activitats, que programa i aprova el director o directora, i a què fa referència el document "Organització del temps escolar", ha de respectar la jornada laboral setmanal de 37 hores i 30 minuts, i té, per al professorat, la mateixa obligatorietat que l'horari habitual de feina.

 


 

Font: Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Personal docent

Eleccions Sindicals

Eleccions 2023

Eleccions 2019

Salut Laboral

Altres models de Sol·licitud