Marc Horari

Baixes/ Accidents Laborals

BAIXES LABORALS

Les absències produïdes per motius de salut durant la jornada de treball o abans del seu inici amb una durada màxima de tres dies consecutius s’acreditaran documentalment mitjançant justificació de presència o document acreditatiu d’atenció mèdica, en el qual han de constar el nom i cognoms del pacient, la data d’atenció mèdica i les dades identificatives del centre o consulta mèdica.

 

Aquestes absències també es podran acreditar mitjançant declaració responsable de l’interessat, de conformitat amb el model “Declaració responsable justificativa d’absència per motius de salut o d’assistència a consulta mèdica”, que es troba al Portal de centre de la intranet del Departament d’Ensenyament.

 

Les absències justificades per motius de salut comporten el mateix descompte del 50% de les retribucions establert per als tres primers dies d’absència per incapacitat temporal.

 

No obstant això, no comporten descomptes retributius:

 

*Les primeres 30 hores laborables d’absència en un mateix curs escolar, o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda i del temps de prestació de serveis sempre que resultin justificades segons s’estableix en aquest apartat.

 

*Les absències derivades de malalties de caràcter crònic, sempre que resultin degudament justificades.

 

Els justificants o la declaració responsable es faran arribar al director del centre on la persona presta serveis, el mateix dia de la reincorporació al lloc de treball.

 

Els interessats podran consultar el saldo d’hores d’absència per motius de salut mitjançant el portal ATRI (Gestió del Temps/Expedient d’absentisme).

 

Absències per assistència a consulta mèdica:

 

L’assistència a consulta mèdica ha de concertar-se fora de l’horari de treball; els casos en què aquesta circumstància no sigui possible han de quedar degudament acreditats mitjançant declaració responsable de l’interessat, de conformitat amb el model “Declaració responsable justificativa d’absència per motius de salut o d’assistència a consulta mèdica”, que es troba al Portal de centre de la intranet del Departament d’Ensenyament.

 

L’assistència a consulta mèdica es concedeix pel temps indispensable per acudir i retornar al lloc de treball i s’ha d’acreditar documentalment mitjançant justificant del centre o consulta mèdica, en el qual han de constar expressament el nom i cognoms del pacient i l’hora d’entrada i sortida del centre o consulta mèdica.

 

El justificant, juntament amb la declaració responsable, es farà arribar al director del centre on la persona interessada presta serveis, el mateix dia en que retorna al lloc de treball.

 

Vacances en cas d'IT (baixa):

 

Gaudiment de les vacances en cas d'Incapacitat Temporal.

En cas d'Incapacitat Temporal (baixa) durant el període de vacances, aquests dies de baixa es poden recuperar tal i com va establir la Resolución de 22 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se modifica la de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.

 

En aquest sentit els Documents d'Organització i Gestió dels Centres estableixen (Document "Gestió del Personal Docent", pàg. 4) assenyalen:

 

«Les vacances anuals es fan durant el mes d'agost. No obstant això, si el permís de maternitat, paternitat o d'atenció a fills prematurs coincideix amb el període de vacances, la persona afectada les pot gaudir quan hagi acabat el permís. També, en cas de baixa per incapacitat temporal que impedeixi el gaudi de les vacances durant el mes d'agost, es podran fer en el moment de la reincorporació de la baixa, sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del 31 d'agost de l'any en què s'hagin originat.”


MARC LEGAL

Instrucció 2/2013 de Funció Pública, de 30 de desembre, sobre justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.

Dintre dels Documents per a l’organització i la gestió dels centres, Gestió del personal docent

Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

Decret Llei 2/2013, de 19 de març, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes

Decret Llei 2/2012 de 25 de setembre publicat al DOGC 6221

Orden PRE/1744/2010, de 30 de junio, por la que se regula el procedimiento de reconocimiento, control y seguimiento de las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.


 
ACCIDENTS LABORALS

Com a personal laboral hem de seguir el següent protocol quan tenim un accident laboral dins el centre de treball o “in itinere” (de camí al centre de treball):

Per tal de rebre assistència mèdica hem d’omplir els següents formularis:

 

Un cop omplerts els ha de signar el director/a del centre i enviar-los al Consorci o Delegacions pertinents i la Mútua Asepeyo que nosaltres escollim. Si la Mútua no rep aquest volant abans que arribem no ens atendran.


* Mútua que ens assisteix com a personal laboral

 

Flexibilitat horària recuperable

 

Permisos i Llicències

INFORMACIÓ DE TOTS ELS PERMISOS

Com sol·licitar-los mitjançant ATRI

Salut Laboral

Models de Sol·licitud

Eleccions Sindicals

Eleccions 2019

Eleccions 2023

Laboral