MARC HORARI

BAIXES/ ACCIDENTS LABORALS

PERMISOS I LLICÈNCIES

JUBILACIÓ (ANTICIPADA VOLUNTÀRIA-PARCIAL)

MODELS DE SOL·LICITUD

ELECCIONS SINDICALS 2019

SALUT LABORAL

Marc Horari

RESOLUCIÓ TSF/302/2018, de 19 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Mesa sectorial del personal docent no universitari a partir del curs escolar 2017-2018 (codi de conveni núm. 79100062132018)

(Hores lectives)


Baixes/ Accidents Laborals
BAIXES LABORALS

Les absències produïdes per motius de salut durant la jornada de treball o abans del seu inici amb una durada màxima de tres dies consecutius s’acreditaran documentalment mitjançant justificació de presència o document acreditatiu d’atenció mèdica, en el qual han de constar el nom i cognoms del pacient, la data d’atenció mèdica i les dades identificatives del centre o consulta mèdica.

Aquestes absències també es podran acreditar mitjançant declaració responsable de l’interessat, de conformitat amb el model “Declaració responsable justificativa d’absència per motius de salut o d’assistència a consulta mèdica”, que es troba al Portal de centre de la intranet del Departament d’Ensenyament.

Les absències justificades per motius de salut comporten el mateix descompte del 50% de les retribucions establert per als tres primers dies d’absència per incapacitat temporal.

No obstant això, no comporten descomptes retributius:

*Les primeres 30 hores laborables d’absència en un mateix curs escolar, o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda i del temps de prestació de serveis sempre que resultin justificades segons s’estableix en aquest apartat.

*Les absències derivades de malalties de caràcter crònic, sempre que resultin degudament justificades.

Els justificants o la declaració responsable es faran arribar al director del centre on la persona presta serveis, el mateix dia de la reincorporació al lloc de treball.

Els interessats podran consultar el saldo d’hores d’absència per motius de salut mitjançant el portal ATRI (Gestió del Temps/Expedient d’absentisme).

Absències per assistència a consulta mèdica:

L’assistència a consulta mèdica ha de concertar-se fora de l’horari de treball; els casos en què aquesta circumstància no sigui possible han de quedar degudament acreditats mitjançant declaració responsable de l’interessat, de conformitat amb el model “Declaració responsable justificativa d’absència per motius de salut o d’assistència a consulta mèdica”, que es troba al Portal de centre de la intranet del Departament d’Ensenyament.

L’assistència a consulta mèdica es concedeix pel temps indispensable per acudir i retornar al lloc de treball i s’ha d’acreditar documentalment mitjançant justificant del centre o consulta mèdica, en el qual han de constar expressament el nom i cognoms del pacient i l’hora d’entrada i sortida del centre o consulta mèdica.

El justificant, juntament amb la declaració responsable, es farà arribar al director del centre on la persona interessada presta serveis, el mateix dia en que retorna al lloc de treball.


MARC LEGAL

Instrucció 2/2013 de Funció Pública, de 30 de desembre, sobre justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.

Dintre dels Documents per a l’organització i la gestió dels centres, Gestió del personal docent

Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

Decret Llei 2/2013, de 19 de març, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes

Decret Llei 2/2012 de 25 de setembre publicat al DOGC 6221

Orden PRE/1744/2010, de 30 de junio, por la que se regula el procedimiento de reconocimiento, control y seguimiento de las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.


ACCIDENTS LABORALS

Com a personal laboral hem de seguir el següent protocol quan tenim un accident laboral dins el centre de treball o “in itinere” (de camí al centre de treball):

Per tal de rebre assistència mèdica hem d’omplir els següents formularis:

Un cop omplerts els ha de signar el director/a del centre i enviar-los al Consorci o Delegacions pertinents i la Mútua Asepeyo que nosaltres escollim. Si la Mútua no rep aquest volant abans que arribem no ens atendran.
* Mútua que ens assisteix com a personal laboral

Flexibilitat horària recuperable

Permisos i llicències 2021/2022

TÍTOL

COM

DURADA

RETRIBUCIÓ

JUSTIFICANT

OBSERVACIONS

Permís de maternitat per adopció o acolliment previ a l’adopció

Instància al S.T.

Model a la web del S.T.

Menors fins a 6 anys, 16 setmanes ininterrompudes

100%

Resolució judicial o administrativa

Permís per naixement per a la mare biològica

Instància al S.T.

Model a la web del S.T.

16 setmanes, de les quals les 6 setmanes immediates posteriors al part són en tot cas de descans obligatori i ininterrompudes.

Aquest permís s’amplia en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del fill o la filla i, per cada fill o filla a partir del segon en els supòsits de part múltiple, una per a cadascun dels progenitors.

En els casos de part prematur i en aquells en què, per qualsevol altra causa, el nounat hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, aquest permís s’amplia en tants dies com el nounat estigui hospitalitzat, amb un màxim de 13 setmanes addicionals.

Distribució. En cas que tots dos progenitors treballin i transcorregudes les 6 primeres setmanes de descans obligatori, el període de gaudi d’aquest permís es pot dur a terme a segons la seva voluntat, de manera interrompuda, i es pot exercir des de la finalització del descans obligatori posterior al part fins que el fill o la filla compleixi els 12 mesos d’edat.

En el cas del gaudi interromput es requereix, per a cada període de gaudi, un preavís d’almenys 15 dies i s’ha de fer per setmanes completes.

El permís pot començar abans o immediatament després del part, respectant les 6 primeres setmanes posteriors al part que són de descans obligatori per a la mare.

100%

Naixement.

Permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment o adopció d’un fill o una filla

Instància al S.T.

Model a la web del S.T.

Té una durada de 16, de les quals les 6 setmanes immediates posteriors al fet causant són en tot cas de descans obligatori. Aquest permís s’amplia en 2 setmanes més, una per a cadascun dels progenitors, en el supòsit de discapacitat del fill o la filla, i per cada fill o filla a partir del segon en els supòsits de naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiples, que s’han de gaudir a partir de la data del naixement, de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, o de la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció.

En els casos de part prematur i en aquells en què, per qualsevol altra causa, el nounat hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, aquest permís s’amplia en tants dies com el nounat estigui hospitalitzat, amb un màxim de 13 setmanes addicionals.

Aquest permís el pot distribuir el progenitor que l’hagi de gaudir sempre que les 6 primeres setmanes siguin ininterrompudes i immediatament posteriors a la data del naixement, de la decisió judicial de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment o de la decisió judicial per la qual es constitueixi l’adopció.

Tant el pare, com la mare, gaudeixen conjuntament d’aquestes 6 setmanes

Distribució. Veure apartat anterior

100%

Naixement.

Vacances fora de temporada després de l’infantament

Instància al S.T. Model a la web del S.T.

La fracció de mes d’agost afectada s’afegirà al final de la llicència

100%

Aplicable als permisos de maternitat, paternitat o d’atenció de fills prematurs.

Lactància

Instància al S.T Model a la web del S.T.

Una hora diària d’absència del lloc de treball. Un màxim de 20 setmanes

100 %

Possibilitat de compactació.

Deure inexcusable

Centre Docent

El temps indispensable

100%

Justificant de l’absència

No depèn de la necessitat del servei

Fills discapacitats

Instància al S.T.

Model a la web del S.T.

Assistir a reunions o visites en els centres educatius especials o sanitaris on rebin suport.

Un màxim de dues hores de flexibilitat horària

100%

El poden demanar els dos progenitors o fins i tot si l’altre no treballa.

Matrimoni o inici de convivència

Instància al S.T. Model a la web del S.T.

15 dies naturals consecutius

100%

Matrimoni: Certificat on consti la data i un cop feta fotocòpia del llibre de família.

Inici convivència: Consultar

Matrimoni d’un familiar

Centre Docent

1 dia si el matrimoni és a Catalunya en dia laborable?2 dies si és fora (un dia ha de ser el de l’enllaç)

100%

Fins a segon grau de consanguinitat o afinitat

Trasllat de domicili

Centre Docent

1 dia si no hi ha canvi de localitat. Màxim de 4 dies si hi ha canvi de localitat.

100%

Certificat d’empadronament

La concessió és obligada; no està subordinada a les necessitats del servei

Assistència a exàmens i altres proves d’avaluació

Centre Docent

Per assistir a exàmens finals en centres oficials, durant els dies de la seva celebració.

El temps indispensable en cas d’altres proves definitives d’avaluació i alliberadores de matèria en els centres oficials.

100%

Justificant proves

Concessió obligatòria

Formació Permanent del Professorat

Centre Docent

Mentre duri l’activitat

100%

Mort, accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que comporti repòs domiciliari d’un familiar fins el segon grau de consanguinitat o afinitat.

Centre docent

Si es tracta d’un familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat es té dret al gaudiment de 3 dies hàbils si el succés es produeix en la mateixa localitat de destinació i de 5 dies hàbils si es produeix en una localitat diferent.

Si es tracta d’un familiar dins el segon grau de consanguinitat o afinitat el permís serà de 2 dies hàbils si el succés es produeix en la mateixa localitat i de 4 dies hàbils quan sigui en una localitat diferent

100%

Documentació acreditativa situació

Els dies de permís es podran gaudir dins el termini de 10 dies a partir del succés

Situacions de violència de gènere. Permís d’absència

Centre docent

El temps que es consideri justificat d’acord amb el que determinin els serveis socials, policials o sanitaris corresponents.

100%

Documentació acreditativa situació


Salut laboral

LLEI 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. («BOE» 269, de 10-11-1995.)

Models de Sol·licitud

Model Géneric

Declaració responsable per motius de salut

Sol·licitud de reconeixement d’estadi de promoció docent

Permisos que es gestionen al centre de treball (Intranet Educació)

Permisos que es gestionen des dels Serveis Territorials (Intranet Educació)

Models per temes retributius (Intranet Educació)

Reduccions de jornada (Intranet Educació)

Declaració responsable per motius de salut

Com fer les gestions a través de l’Atri (Intranet Educació)

Accedeix al teu carnet docent 

Eleccions Sindicals 2019

resultats eleccions 2019 BUENO