Normatives Sindicals

EBEP

Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. (PDF)

LOLS

Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical. (PDF)

ESTATUT TREBALLADORS

Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors. (PDF)

VI CONVENI

VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per al període de 2004-2008. (PDF)

*En negociació el VII conveni.