Condicions generals dels cursos de formació

CONDICIONS GENERALS DE MATRÍCULA

I.- INFORMACIÒ PRÈVIA A LA FORMALIZACIÓ DEL CURS

 

Per poder matricular-se al curs  haurà de seguir els passos següents:

 

1.- Omplir el formulari que es troba a: https://amrc.cat/inscripcio-a-cursos/

 

2.- S’han d’acceptar les condicions generals abans d’enviar el formulari.

 

3.- Una vegada rebudes les dades al nostre servidor, se’l tramitarà per correu electrònic un document per a que pugui fer efectiu el pagament del curs a qualsevol entitat financera (cursos per no associats/des o aquells cursos, també els associats és consideri necessari un pagament).

 

4.- Una vegada verificat el pagament, per el nostre departament comptable, se l’enviarà un usuari i una contrasenya perquè pugui accedir i validar la matrícula.

 

L’import haurà d’abonar-se, en un únic pagament, abans de l’inici del curs.

 

En el cas que no es faci el pagament, no es rebran les claus d’accés.

 

5.- El document serà arxivat en el nostre sistema. Per accedir-hi o per corregir errors posis en contacte amb nosaltres per correu postal a: c/ Xifré n. 49-50 1º 2ª, Barcelona. Tanmateix poden contactar amb nosaltres al correu electrònic formacio@amrc.cat.

 

I.- IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS

 

D’una part, ASSOCIACIÓ SINDICAL DE MESTRES DE RELIGIÓ (en endavant l’AMRC) amb domicili a Barcelona, C/ XIFRE 49-51 1º2º i CIF G61225413.

 

De l’altre, l’usuari, del qual consten les dades al formulari adjunt.

 

II.- OBJECTE DEL CONTRATE

 

El present contracte té per objecte la contractació, per part de l’usuari d’un curs on-line, o bé presencial o bé semi-presencial, amb el nom que surt al mateix formulari (i al qual s’inscriu) i que s’explicita en el programa que es publica juntament amb el curs: programa, preu, hores…

 

III.- OBLIGACIONS DE L’USUARI

 

L’usuari s’obliga a:

 

a.- Fer el pagament del curs amb anterioritat a la data de l’ini del curs.

 

b.- Si és un curs online, guardar en secret les claus proporcionades per l’AMRC. Tant l’usuari com la contrasenya són personals i intransferibles. L’ usuari té la obligació de comunicar a l’AMRC qualsevol incidència que afecti a l’ús ordinari de les claus proporcionades.

 

c.- Respectar els sistemes físics i lògics de l’AMRC, dels seus proveïdors o de terceres persones, queda prohibit introduir o difondre a la red virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocat els danys anteriorment anomenats.

 

d.- Respectar a tots els membres de la comunitat educativa. L’usuari serà l’ únic responsable de les opinions donades per els usuaris mitjançant els fòrums, xats, o altres eines de participació que es puguin incorporar en el desenvolupament del curs.

 

L’AMRC es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o aquelles que, al seu judici, no resultessin adequades per la seva publicació.

 

e.- Acceptar les normes i requisits imprescindibles per fer els cursos de formació.

 

Cursos presencials o semi-presencials

 

1. Assistència al 80% de curs. Si el curs es de 15 hores, hi ha dos possibilitats.

 

a) 12+3: 2 hores i 40 minuts com a màxim de no assistència.

 

b) 13+2:  3 hores com a màxim de no assistència.

 

Si el curs és de més hores (30, 45…),  s’haurà de comprovar quines són realment les hores presencials i quines no presencials. En qualsevol cas, del total d’hores presencials, no es podrà superar el 20% d’hores d’absència. En cas de superar-les no es lliurarà el certificat.

 

2. Entregar les tasques encomanades per el formador/a.

 

3. Emplenar el full de valoració.

 

En cas que un alumne/a pugui preveure alguna absència durant els dies de la formació, haurà de comunicar-ho amb antelació al responsable de la formació. Si aquesta absència superés el 20%, segons la normativa, l’alumne/a  no obtindrà  el certificat.

 

Si per causes de força major no es pot iniciar l’activitat, s’ha de comunicar a les persones gestores de l’activitat abans que aquesta comenci, amb la finalitat de poder adjudicar la vacant a una altra persona  (Baixa comunicada).

 

Si l’activitat formativa ja s’ha iniciat i per causes imprevistes no es pot continuar el seu desenvolupament, també s’ha de comunicar la baixa a les persones gestores o a la persona formadora de l’activitat.

 

La no presentació de les activitats o l’abandonament de la formació sense comunicar-ho pot comportar la no adjudicació a activitats formatives en sol•licituds posteriors.

 

Cursos online

 

Serà un requisit previ indispensable tenir un equip informàtic adequats als cursos oferts.

 

Disposar d’una bona connexió a internet que permeti un seguiment correcte de la formació, i tenir uns mínims de coneixements informàtics que ens possibiliti afrontar de forma correcte i positiva el curs corresponent).

 

1. Realitzar satisfactòriament totes les activitats dels mòduls (100% de les activitats).

 

2. Participar activament a les activitats proposades pel formador/a ( Fòrums i debats).

 

3. Emplenar el full de valoració.

 

4. Els alumnes tenen 48 hores des de l’inici del curs per fer la presentació i comunicar-se amb el formador/a. Ens cas de no fer-ho s’entendrá que no es vol fer el curs i se’l donará de baixa del curs.

 

En cas que els formadors detectin alumnes que no han entregat les tasques 48 hores abans del tancament del mòdul, se’ls farà arribar un correu advertint que la data de lliurament de l’activitat s’està exhaurint, amb la finalitat que la persona ho pugui acabar.

 

Si l’alumne/a es trobés de forma excepcional en una situació que no pot entregar les tasques, haurà d’adreçar-se immediatament al formador/a amb la finalitat de comunicar la incidència.

 

Un cop finalitzat els terminis d’entrega, els mòduls quedaran tancats i les persones que no hagin superat les tasques quedaran automàticament excloses del curs.

 

Si per causes de força major no es pot iniciar l’activitat, s’ha de comunicar a les persones gestores de l’activitat abans que aquesta comenci, amb la finalitat de poder adjudicar la vacant a una altra persona (baixa comunicada).

 

Si l’activitat formativa ja s’ha iniciat i per causes imprevistes no es pot continuar el seu desenvolupament, també s’ha de comunicar la baixa a les persones gestores o a la persona formadora de l’activitat.

 

La no presentació de les activitats o l’abandonament de la formació sense comunicar-ho pot comportar la no adjudicació a activitats formatives en sol·licituds posteriors.

 

Per donar el curs per superat i obtenir el certificat s’han d’haver fet el 100% de les activitats del programa online, haver presentat i aprovat les activitats pràctiques proposades en cada unitat i haver lliurat i superat el treball final.

 

AMRC segueix els mateixos criteris d’avaluació i de penalització que el Departament d’Ensenyament (baixes i/o no seguiment).

 

IV.- OBLIGACIONS DE L’AMRC

 

L’AMRC s’obliga a:

 

a.- Impartir el curs en les condicions que es defineixen en aquestes condicions generals. Tot i què, l’AMRC es reserva el dret de variar algunes de les característiques del curs amb la fi de facilitar i millorar la prestació del servei. En tal cas, tots els alumnes inscrits seran prèviament informats a través del Campus Virtual.

 

b.- Gestionar i tramitar el certificat acreditatiu de realització i superació del curs si l’alumne ha superat els requisits d’avaluació necessaris. L’AMRC és entitat formadora reconeguda pel Departament d’Ensenyament, qui finalment, reconeixerà les hores del curs a l’apartat de Formació dins el portal ATRI.

 

c.- Proporcionar un accés a l’usuari. I si no és associat/da, només una vegada hagi pagat la matrícula.

 

d.- Comunicar la data d’inici i de finalització a l’alumne, per qualsevol del medis dels que disposa l’AMRC (email, campus, web…).

 

V.- CANCELACIÓ DEL CURS

 

L’AMRC se reserva el dret de cancel·lar els CURSOS o qualsevol acció formativa per causes de força major.

 

Si per qualsevol motiu l’alumne no pogués assistir o fer el curs pot  sol·licitar la devolució de l’import abonat, sempre i quan exerciti el dret de desistiment en els 7 dies hàbils posteriors a la matriculació.

 

VI.- PROTECCIÓ DE DADES

 

L’AMRC l’informa que les dades que ens proporcioni en els formularis adjunts seran inclosos a la base de dades denominada  BDGAAMRC titularitat de l’associació.

 

La base de dades conté informació que es tractada en tots els suports. S’ha  creat amb la finalitat de gestionar les dades de l’associació, complir amb les  obligacions legals i contractuals, i de prestar tots els serveis que ofereix, així com per enviar-li informació de la nostra associació.

 

Els destinataris de la informació són el personal de l’associació. També es poden cedir als estaments oficials en compliment de les obligacions legals i contractuals.

 

És necessari que ens faciliti totes les dades que li sol·licitem i que aquestes responguin amb veracitat a la seva situació actual. Si es nega a facilitar-nos-la no podrem atendre’l correctament.

 

En tots els casos, pot exercitar els drets de consulta, exclusió, oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l’àmbit reconegut en la Ley Orgánica 15/1.999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y el RD 1720/2007 de 21 de diciembre.

 

El responsable de la Base de Dades és l’AMRC.  Per exercir els drets i per a qualsevol aclariment, pot dirigir-se per escrit a la nostre direcció postal: Barcelona, c/ Xifre 49-51 1º2º.

 

S’entendrà que l’usuari accepta les condicions establertes si polsa el botó ‘ACEPTAR’ que es troba en tots els formularis de recollida de dades, o tramet un correu electrònic a les adreces de contacte que figuren al nostre web: amrc.cat.

 

VII.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

 

La relació entre l’AMRC i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.