RESOLUCIÓ EDU/1327/2024, de 19 d’abril, reduccions jornada…

RESOLUCIÓ EDU/1327/2024, de 19 d’abril, reduccions jornada…

RESOLUCIÓ EDU/1327/2024, de 19 d’abril, sobre el procediment d’autorització de reduccions de jornades al personal funcionari docent.

 

La Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, va establir el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.

Mitjançant la Resolució ENS/559/2016, d’1 de març, es va modificar la Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, per tal d’incloure un nou supòsit amb dret a reducció de jornada, per fer efectiu el dret a la protecció i a l’assistència social integral, als funcionaris que hagin sofert danys físics o psíquics com a conseqüència de l’activitat terrorista, al seu cònjuge o persona amb anàloga relació d’afectivitat, i als fills dels ferits i morts així com als funcionaris que acreditin patir situacions d’amenaces o coaccions directes i reiterades procedents d’organitzacions terroristes.

Atès que és necessari actualitzar determinats aspectes referits al procediment d’autorització de les reduccions de jornada al personal funcionari docent,