Novetats de permisos i reduccions de jornada

Novetats de permisos i reduccions de jornada

a partir dels Acords a la Comissió de Vigilància i interpretació del Conveni i a la Mesa General d’Empleats i Empleades Públiques de la Generalitat.

Cobrament del trienni i increments retributius, durant la situació de baixa (IT)

Des de l’1 d’abril de 2022, i amb efectes retroactius a aquesta data (aplicable a: qui estigués de baixa a partir de llavors, i a qui hi estava abans però hi continuava en aquella data) es té dret a cobrar el trienni que s’hagi consolidat el segon mes que s’està de baixa i els increments retributius que hi hagi hagut.

Previsió d’ingrés als afectats: nòmina juny (Acord de la CIVE de 26 de maig 2022)

Tècniques de reproducció assistida

Tindran el «Mateix tractament que la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part, sessions d’informació i preparació en els casos d’adopció o acolliment, o guarda amb finalitats d’adopció… (TREBEP, art.48-e)>.

Dret a absentar-se el temps necessari (Acord de la MEPAGC de 18 de març 2022)

Proves diagnòstiques invasives

En cas d’absència per motiu de realització de proves mèdiques invasives consistents en la colonoscòpia, endoscòpia, gastroscòpia i cateterismes, aquesta absència es considerarà justificada per la totalitat de la jornada laboral del dia de la prova.

(Acord de la MEPAGC de 18 de març 2022).

Compactació de la reducció de jornada per motius de conciliació

Per gaudir d’aquesta compactació cal indicar la franja horària preferent per el seu gaudiment, especificant a la sol·licitud les necessitats concretes de conciliació que justifiquen la seva opció. Es podrà compactar durant la mateixa setmana.

La reducció de jornada compactada resta supeditada a les necessitats del servei.

(Acord de la MEPAGC de 18 de març 2022).

Gaudiment a temps parcial del permisos de naixement

Gaudiment a temps parcial del permisos de naixement per: a la mare biològica; permís per adopció, per guarda amb finalitat d’adopció o acolliment, tant temporal com permanent i permís per progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment o adopció d’un fill o una filla.

Es podran gaudir a temps parcial a partir de la sisena setmana posterior al part o des de la resolució judicial i de conformitat amb l’establert a la regulació legal d’aquests permisos. Una vegada acordat només podrà modificar-se mitjançant nou acord entre l’òrgan competent i la persona interessada.

Serà incompatible amb l’exercici simultani per la mateixa persona del permís de lactància, permís per naixement de fills prematurs i reducció de jornada per guarda legal.

(Acord de la MEPAGC de 18 de març 2022).