Incapacitat Temporal (IT) amb la percepció del 100% de les retribucions

Incapacitat Temporal (IT) amb la percepció del 100% de les retribucions

El Govern aprova incorporar nous supòsits d'Incapacitat Temporal (IT) amb la percepció del 100% de les retribucions

Supòsits actuals que ja suposaven cobrar el 100%

  • IT que comportin hospitalització o intervenció quirúrgica, amb independència que sobrevinguin amb posterioritat a l’iniciï de la incapacitat i sempre que es corresponguin amb el mateix procés patològic. Els supòsits d'intervenció quirúrgica es complementaran sempre que requereixin repòs domiciliari i deriven dels tractaments inclosos en la cartera bàsica de serveis dels sistema nacional de salut.
  • IT derivades de processos oncològics.
  • IT treballadores embarassades i víctimes de violència de gènere.

Nous supòsits que suposen cobrar el 100%, fruit del nou Acord

  • IT que derivi d’un tractament de reproducció assistida  o el període de lactància, encara que no donin lloc a una situació de risc durant l’embaràs o lactància.
  • IT derivada de malalties que han estat causa de discapacitat amb un grau igual o superior al 33%.
  • IT derivada d'exploracions diagnòstiques invasives, com endoscòpies, colonoscòpies, gastroscòpies, fibroscòpies, cateterismes i altres similars.
  • IT per interrupció voluntària de l’embaràs en el primer trimestre de gestació per inducció farmacològica.