DECRET 171/2022, de 20 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat

DECRET 171/2022, de 20 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat

DECRET 171/2022, de 20 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat.

Ensenyaments de religió

1. L’alumne o alumna major d’edat i el pare, mare o tutor o tutora legal de l’alumnat menor d’edat han de poder manifestar, a l’inici de curs, la seva voluntat de rebre ensenyaments de religió o no.

2. L’avaluació dels ensenyaments de les diferents confessions religioses amb què l’Estat hagi subscrit acords de cooperació o amb què hi hagi subscrits convenis internacionals , s’ha d’ajustar al que estableixen aquests acords i convenis, entenent que l’avaluació s’ha de fer en els mateixos termes i amb els mateixos efectes que les altres matèries.

3. La determinació del currículum dels ensenyaments de les diferents confessions religioses amb què l’Estat ha subscrit acords de cooperació en matèria educativa és competència de les autoritats religioses corresponents.

4. Els ensenyaments de religió, als quals corresponen 70 hores de dedicació anual tal com s’expressa a l’annex 3, s’han d’impartir en la franja d’optatives trimestrals de primer o segon curs.

5. Per tal de garantir el principi d’igualtat i la lliure concurrència, les qualificacions que s’hagin obtingut en l’avaluació dels ensenyaments de religió no computen per a l’obtenció de la qualificació mitjana a l’efecte de l’accés a la universitat ni en les convocatòries per a l’obtenció de beques i ajudes a l’estudi en què hagin d’entrar en concurrència els expedients acadèmics.