AMRC insta al Mec i al Departament d’Educació (publicat el 18 de març de 2021)

AMRC insta al Mec i al Departament d’Educació (publicat el 18 de març de 2021)

Barcelona 18 de març de 2021

SINDICAT AMRC ASUMEIX AQUESTA PROPOSTA

Les organitzacions sindicals que signen aquest document són els principals representants del professorat de religió, tant des del punt de vista extraterritorial com de la representació a les diverses juntes d’educació i funció pública en l’àmbit estatal. Sense obviar la representació en òrgans de 2n i 3r nivell en l’àmbit del personal laboral.

Per tant, es resol tornar a sol·licitar una reunió tècnica amb el Ministerio de Educación y Formación Profesional i anticipar les diferents autonomies, dins de les funcions que els corresponen, les seves competències dins del futur RD, per a la seva ampliació de forma autònoma, de contractació d’aquest professorat de religió.

Exposició de motius:

El dret de la UE proclama com a dret social bàsic de tots els treballadors europeus, l’estabilitat en l’ocupació, de manera que el 28 de juny de 1999 el Consell Europeu va promulgar la Directiva 1999/70 / CE

La reforma d’aquesta llei educativa permet fer un pas més enllà i és necessària per no contradir la normativa europea per millorar les condicions laborals dels professors de religió. Els llocs de treball d’aquests professors són estructurals i fixos en el temps. Al mateix temps, la UE afirma que ni la modalitat d’accés ni la naturalesa temporal o eventual poden justificar l’abús d’inestabilitat i la manca de fixesa del col·lectiu.

El concurs de mèrits que regula aquest col·lectiu, que assoleix un destí definitiu, li dóna el caràcter fix en la seva contractació.

És per tot això que els professors de religió amb destinació definitiva tindran la condició de fix, d’acord amb l’article 15.5 ET (paràgrafs 1, 2 i 3) de l’article 61.7 TREBE i la Directiva europea 199/70 / CE

Aquests professors amb molta antiguitat en l’ensenyament poden i han de ser aprofitats per l’experiència docent i la seva contribució al llarg dels anys a l’educació, com a empleats públics a tots els efectes.

  • Recordem que:

  1. La presència de les matèries confessionals en el Sistema Educatiu Públic va ser un debat constant en el que van sorgir diferents sensibilitats durant anys.

  1. Les administracions públiques disposaven de professionals per impartir aquestes assignatures. Aquests professionals, com a docents de l’ensenyament públic, han de tenir la consideració i les garanties laborals de la resta de col·lectius de treballadors que configuren “l’espai públic”.

  1. Durant la tramitació de la LOE, anys 2006 i 2007, l’Administració i els sindicats, amb el suport de la majoria parlamentària, van acordar la garantia dels llocs de treball actuals. Ara hem de donar un pas més en relació amb aquests empleats públics i, per tant, hem d’assegurar-nos que en cap cas les variacions curriculars derivades d’aquesta nova Llei d’Educació (LOMLOE) puguin comportar la pèrdua de places docents per a qualsevol col·lectiu integrat a l’àmbit educatiu, tenint en compte que els seus llocs tenen un caràcter estructural.

Per tant, sol·liciten:

  1. La contractació dels professors de religió serà de laboral fix, excepte en els casos d’interinatge o substitució del titular d’acord amb la normativa vigent aplicable al professorat de les diferents Administracions Educatives, ja que aquests professors són empleats públics a tots els efectes. Així comptarà amb els mateixos drets i estaran subjectes al mateix règim d’ancoratge i estabilitat que regeix per als docents amb destinació definitiva.

  2. Les comunitats autònomes tindran la competència per establir processos de concurs reconeguts al TREBEP i/o consolidació i estabilització d’aquest col·lectiu, que adquiriran la condició de personal laboral fix, o de rang superior, mitjançant la negociació col·lectiva a través de les negociacions col·lectives amb les organitzacions sindicals respectives. Al mateix temps, aquestes autonomies tindran competències i podran desenvolupar adaptacions del RD si així ho consideren necessari, tant les mateixes comunitats autònomes com les organitzacions sindicals que representen aquests treballadors i treballadores, sempre sobre la base, indiscutible, del principi d’estabilitat en l’ocupació.

  3. Aquest professorat és empleat públic a tots els efectes, d’aquesta manera queda integrat dins la legislació que li és aplicable, protecció i referència en la seva condició de dependència i pertinença a l’administració pública i educativa que l’integra, en un règim d’igualtat total, tant de fet com de dret.

  4. En els RD de la LOMLOE cal dotar de contingut el lloc de treball del professorat de religió, reconeixent una especialitat pròpia, que faciliti la pràctica docent, tant en la matèria de religió vigent fins al moment, com en la nova matèria de cultura religiosa que proposa aquesta nova llei o qualsevol altra habilitació que estigui d’acord amb la titulació o formació requerits per les autoritats educatives.

  5. Amb l’exposat anteriorment, donaríem compliment al mandat constitucional del dret a l’estabilitat en el lloc de feina, el qual s’estén al marc autonòmic i de la Unió Europea.

Per tant, instem que aquesta sol·licitud sigui reconeguda, com a preceptiva pels òrgans corresponents, tant de l’Estat central (Ministerio de Educación y Formación Profesional), com pel Departament d’Educació que, en un clima de diàleg i negociació amb els representants dels treballadors, facin que l’aplicació d’aquesta nova legislació educativa no comporti una disminució de les condicions laborals i docents, que poden anar des d’una reducció de la jornada laboral fins a una probable pèrdua de llocs de treball i, per tant, exposem que si arribés a aquest cas, es produiria una consolidació de tots els llocs amb una reubicació de facto, si aquesta fos la circumstància d’una supressió de l’àrea docent que imparteixen. Aquesta reubicació es durà a terme en llocs de la mateixa categoria o assumint noves àrees docents per a les quals estiguessin degudament titulats o formats per les respectives administracions públiques.