Ampliació de la plantilla de personal docent del Departament d’Educació

Ampliació de la plantilla de personal docent del Departament d’Educació

ACORD GOV/263/2022, de 6 de desembre, pel qual s’autoritza l’ampliació de la plantilla de personal docent del Departament d’Educació i es modifica l’Acord GOV/60/2012, de 26 de juny.

Mitjançant l’Acord GOV/60/2012, de 26 de juny, pel qual es modifiquen l’Acord GOV/71/2011, de 10 de maig, i l’Acord GOV/29/2012, de 27 de març, pels quals s’adopten mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2012-2015, es modifiquen la distribució horària setmanal de les activitats del professorat i els criteris de càlcul de plantilles.

L’1 de setembre de 2022 se signa un acord entre el Departament d’Educació i el Comitè de vaga del personal docent no universitari, format per totes les organitzacions sindicals que convoquen vagues i mobilitzacions (USTEC-STEs, CCOO, I-CSC, ASPEPC-SPS, UGT, CGT i USOC), que inclou la mesura de reduir una hora lectiva de forma estructural al col·lectiu de mestres, amb efectes d’1 de gener de 2023, i la de reduir una hora lectiva de forma estructural al col·lectiu de professorat d’ensenyament secundari i de règim especial, amb efectes d’1 de gener de 2023.

D’acord amb el que preveuen els apartats 3 i 4 de l’article 36 de la Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022, el Govern pot autoritzar l’ampliació de la plantilla pressupostària per a la creació o ampliació de serveis públics finalistes.