Acord entre el Departament d’Ensenyament i el Comitè Intercentres en relació amb el personal de la categoria professional d’integrador/a social adscrit als centres educatius