Maternitat i paternitat

Durada: 16 setmanes, ampliables, en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del menor adoptat o acollit i per cada fill o filla a partir del segon, en cas de adopció o acolliment múltiple, una per cadascun dels progenitors.

 

En el cas de famílies monoparentals amb guarda legal exclusiva del fill o filla, s’amplia el permís en 10 setmanes addicionals que podran gaudir les persones progenitores monoparentals que hagin gaudit o estiguin gaudint de les setze setmanes del permís per naixement o per adopció, per guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment, tant temporal com permanent, dins dels dotze mesos a comptar o bé des del naixement del fill o filla, o bé des de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o bé de la decisió administrativa de guarda amb fins d’adopció o d’acolliment.

 

Es pot gaudir a temps parcial, a partir de la sisena setmana des de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o bé de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o d’acolliment, quan les necessitats del servei ho permetin, sempre que hi hagi acord previ entre l’empleat públic i l’òrgan competent per a la seva concessió i de conformitat amb l’establert a la regulació legal d’aquests permisos.

 

El gaudiment a temps parcial serà de mitja jornada i es podrà gaudir si s’ocupa un lloc de treball a jornada sencera.​

 

Una vegada acordat el gaudiment a temps parcial del permís per adopció o acolliment, només podrà modificar-se mitjançant nou acord entre l’òrgan competent per a la concessió dels permisos i la persona interessada, sempre que es justifiqui la necessitat.

 

A la sol·licitud del gaudiment del permís a jornada parcial caldrà especificar si aquesta opció es farà al començament o al final de la jornada laboral. El tram d’horari escollit tindrà validesa fins la finalització del permís o la finalització del curs escolar.

 

El gaudiment a temps parcial del permís per adopció o acolliment , serà incompatible amb l’exercici simultani per la mateixa persona del permís per lactància, permís per naixement de fills prematurs (art. 48.g TREBEP) i reducció de jornada per guarda legal.

 

Si fora necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d’origen del acollit o adoptat, en els casos d’adopció o acolliment internacional, es tindrà dret, a més, d’un permís de fins a dos mesos de durada. Aquest permís es pot fraccionar en períodes de temps inferiors.

 

Observacions: De les 16 setmanes del permís, 6 setmanes s’han de gaudir a jornada completa de forma obligatòria i ininterrompuda immediatament després de la resolució judicial o decisió administrativa de l’adopció o acolliment.

 

En el cas que ambdós progenitors treballin o en el cas de les famílies monoparentals, i, transcorregudes les sis primeres setmanes de descans obligatori, aquests podran optar per gaudir d’aquest permís de manera interrompuda, des de la finalització dels descans obligatori posterior a fet causant dins dels dotze mesos a comptar o bé des del naixement del fill o filla, o bé des de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o bé decisió administrativa de guarda amb finalitat d’adopció o d’acolliment.​​

 

Si es gaudeix de manera interrompuda es requerirà, per cada període de gaudi, un preavís de al menys 15 dies i es realitzarà per setmanes completes.

 

Si no treballen ambdós progenitors no es pot interrompre el gaudiment del permís llevat que es tracti d’una família monoparental.​

 

En el supòsit d’adopció internacional, quan calgui el desplaçament previ dels pares al país d’origen de la persona adoptada, el permís es podrà iniciar fins 4 setmanes abans de la resolució per la qual es constitueix l’adopció.

 

Retribucions: Durant el permís d’un màxim de dos mesos, per desplaçament previ dels progenitors al país d’origen del acollit o adoptat, en els casos d’adopció o acolliment internacional, només es cobren les retribucions bàsiques.

 

Durant la resta del permís es cobra el 100%.

 

Seguretat Social: Es cobra el 100% de retribucions, a càrrec de l’INSS, si es cotitza a la Seguretat Social. Caldrà demanar als serveis territorials/Consorci un certificat d’empresa per annexar-lo a la sol·licitud que s’ha de presentar a l’oficina de l’INSS.

 


 

DOCUMENTACIÓ

 

Sol·licitud de permisos, documentació i nor​mativa

 

Declaració jurada

 

Sol·licitud de gaudiment, en períodes múltiples del permís de maternitat biològica, adopció o acolliment i del permís de l’altre progenitor, diferent de la mare biològica, per naixement, adopció o acolliment i per paternitat de progenitor o progenitora de família monoparental, o per atendre fills prematurs o que, per qualsevol altra causa, hagin de ser hospitalitzats

 

Sol·licitud de gaudiment a temps parcial del permís de maternitat biològica, adopció o acolliment i del permís de l’altre progenitor/a, diferent de la mare biològica, per naixement, adopció o acolliment, per atendre fills prematurs o que, per qualsevol altra causa, hagin de ser hospitalitzats​

 


 

Enviament de la docu​mentació

 

Tant la sol·licitud com  la documentació que s’ha d’adjuntar, s’han de tramitar per alguns dels següents mitjans:

 

eValisa de la direcció del centre on la persona estigui destinada adjuntant la seva sol·licitud i la documentació justificativa del permís i adreçada al servei de personal docent del servei territorial corresponent.

 

Petició genèrica. Per fer una sol·licitud utilitzant aquest canal caldrà que la persona seleccioni el Departament d’Educació i el servei territorial on ha de presentar-la. A l’apartat “Assumpte” caldrà indicar el tipus de sol·licitud que es vol demanar, sense indicar ni el tema ni el subtema.

 

Independentment del mitjà que feu servir per tramitar, s’ha d’adjuntar la sol·licitud signada i la documentació justificativa, la qual pot ser una còpia, sense necessitat que aquesta estigui compulsada, però si aquest és el cas, s’ha d’adjuntar signada la Declaració responsable sobre l’autenticitat de la còpia de la documentació presentada​ i enviar-la escanejada juntament amb la resta de la documentació presentada.

 

Tant l’eValisa com la Petició​​ genèrica tenen un límit de capacitat per a cada petició, sent de 10 Mb per a l’eValisa i de 5 Mb per a la petició genèrica, motiu pel qual és preferible l’ús de l’eValisa. Segons el pes de la documentació podria ser convenient adjuntar els fitxers comprimits o presentar més d’una petició.​​​

 


Tot en


Durada: Equivalent al temps d’hospitalització del fill o filla, a continuació del part, i fins un màxim de 13 setmanes amb independència de la durada mínima del període d’hospitalització i de la seva causa, i seran tinguts en compte els internaments hospitalaris iniciats durant els trenta dies naturals següents al part.​​

 

Observacions: Aquest permís s’inicia a partir del finiment del permís de maternitat o del permís de l’altre progenitor.​

 

Retribucions: 100%

 


 

DOCUMENTACIÓ

 

Sol·licitud de permisos, documentació i nor​mativa

 

Declaració jurada 

 

Sol·licitud de gaudiment, en períodes múltiples del permís de maternitat biològica, adopció o acolliment i del permís de l’altre progenitor, diferent de la mare biològica, per naixement, adopció o acolliment i per paternitat de progenitor o progenitora de família monoparental, o per atendre fills prematurs o que, per qualsevol altra causa, hagin de ser hospitalitzats

 

Sol·licitud de gaudiment a temps parcial del permís de maternitat biològica, adopció o acolliment i del permís de l’altre progenitor/a, diferent de la mare biològica, per naixement, adopció o acolliment, per atendre fills prematurs o que, per qualsevol altra causa, hagin de ser hospitalitzats​

 


 

Enviament de la documentació

 

Tant la sol·licitud com la documentació que s’ha d’adjuntar, s’han de tramitar per alguns dels següents mitjans:

 

eValisa de la direcció del centre on la persona estigui destinada adjuntant la seva sol·licitud i la documentació justificativa del permís i adreçada al servei de personal docent del servei territorial corresponent.

 

Petició genèrica. Per fer una sol·licitud utilitzant aquest canal caldrà que la persona seleccioni el Departament d’Educació i el servei territorial on ha de presentar-la. A l’apartat “Assumpte” caldrà indicar el tipus de sol·licitud que es vol demanar, sense indicar ni el tema ni el subtema.

 

Independentment del mitjà que feu servir per tramitar, s’ha d’adjuntar la sol·licitud signada i la documentació justificativa, la qual pot ser una còpia, sense necessitat que aquesta estigui compulsada, però si aquest és el cas, s’ha d’adjuntar signada la Declaració responsable sobre l’autenticitat de la còpia de la documentació presentada i enviar-la escanejada juntament amb la resta de la documentació presentada.

 

Tant l’eValisa com la Petició genèrica tenen un límit de capacitat per a cada petició, sent de 10 Mb per a l’eValisa i de 5 Mb per a la petició genèrica, motiu pel qual és preferible l’ús de l’eValisa. Segons el pes de la documentació podria ser convenient adjuntar els fitxers comprimits o presentar més d’una petició.


Tot en


 

Durada: En el supòsit de pèrdua gestacional entre la setmana 6 i el dia 179 de la gestació, la persona gestant i l’altra persona progenitora o, en el seu cas, un familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat de la persona gestant, podran disposar d’un permís de 3 dies hàbils per contribuir a la recuperació del procés de dol, en el marc dels deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral, a continuació del fet causant o de l’alta mèdica en cas que hi hagi hospitalització.

 

Retribucions: 100%

 


 

DOCUMENTACIÓ

 

Justificant mèdic​

 


 

Enviament de la docu​mentació

 

Portal ATRI

 


Tot en 

 

Durada: El temps necessari per exàmens i tècniques de preparació al part o tècniques de reproducció assistida​. Les parelles que optin per l’adopció o acolliment permanent o preadoptiu, tenen dret a absentar-se del lloc de treball, durant el temps necessari, per dur a terme els tràmits administratius requerits per l’administració competent a Catalunya.

 

Retribucions: 100%

 


 

DOCUMENTACIÓ

 

Document justificatiu emès pel facultatiu

 

Termini: La sol·licitud s’haurà de demanar abans de l’inici del permís​

 


 

Enviament de la documentació

 

Portal ATRI

 


Tot en 


Durada: Una hora diària d’absència del lloc de treball, que es pot dividir en dues fraccions de trenta minuts. Aquest dret es podrà substituir per una reducció de jornada normal en mitja hora a l’inici i al final de la jornada o, en una hora a l’inici o al final de la jornada. En el cas de les famílies monoparentals es té dret a dues hores diàries d’absència del lloc del treball que es poden dividir en dues fraccions d’una hora. El temps d’absència del lloc de treball s’incrementarà proporcionalment en els casos de part, adopció o acolliment múltiple (dues hores en cas de bessons, tres hores en cas de trigèmins, etc.).​​​

 

El permís de lactància es pot compactar en jornades senceres consecutives de treball.

 

Si es vol gaudir de la lactància compactada, s’ha de fer després d’haver gaudit de la resta de permisos (ex. maternitat, reducció de jornada compactada, vacances, etc.).

 

Criteris per al càlcul de la lactància compactada: El càlcul dels dies laborables del permís de lactància compactada s’ha de fer personalitzat i cas a cas, prenent com a referència els dies teòrics de prestació de serveis al centre per part del docent entre la seva incorporació després de finalitzar el permís de maternitat i, si s’escau altres permisos i/o vacances, i el compliment dels dotze mesos d’edat del fill o filla que dóna dret al permís. El càlcul es fa en base a les hores del nomenament que ocupa el docent, llevat dels casos en què es vulgui gaudir de la reducció de jornada per cura de fill/filla amb posterioritat a la compactació de la lactà​ncia, en què el càlcul es fa sobre les hores de la jornada reduïda.​

 

En els casos en què es vulgui gaudir de la reducció de jornada per cura de fill/filla amb posterioritat a la compactació de la lactància, ambdues peticions s’hauran de tramitar de manera conjunta per poder fer el càlcul dels dies de lactància compactada​.

 

Per tant, en el càlcul s’han de tenir en compte els dies que el personal docent treballa i no s’han de comptabilitzar els dies que no treballa (festius, lliure disposició dels centres i vacances escolars de Nadal, Setmana Santa​ i el mes de juliol etc.).​ ​​

 

Els dies que corresponen al personal interí per compactació de lactància es calculen segons el número d’hores de lactància que pot fer la persona interessada fins a la data de finalització del nomenament a vacant. Si a partir de l’1 de setembre torna a tenir un nomenament a vacant podrà fer la resta de dies de lactància compactada.

 

Les persones amb jornada inferior a la sencera tenen dret a la lactància i únicament poden compactar-la si tenen nomenament a vacant.

 

La compactació de la lactància comporta el retorn de les retribucions percebudes de manera anticipada, si no es realitza la incorporació al lloc de treball en acabar el permís i també en cas que es constati que s’ha gaudit de més dies de permís dels que corresponguin.

 

Observacions: El permís de lactància és únic per a cada fill/filla, és un dret individual dels funcionaris, sense que es pugui transferir el seu exercici a l’altre progenitor, adoptant, guardador o acollidor. Tots dos progenitors tindran dret a gaudir del permís per lactància pel mateix fill/a.

 

En cas de compactació del permís de lactància en jornades completes, aquesta modalitat només es pot gaudir a partir de la finalització del permís per naixement, adopció, guarda, acolliment o del progenitor diferent de la mare biològica​, llevat que es vulgui gaudir d’altres permisos (reducció de jornada compactada, vacances, etc.). En aquests casos, el gaudiment dels altres permisos s’ha de fer abans del gaudiment de la lactància compactada.

 

La distribució de les hores diàries de​ gaudiment d’aquest permís està condicionada a les necessitats del servei.

 

Retribucions: Es cobra el 100% de les retribucions.​

 


 

DOCUMENTACIÓ

 

Fotocòpia ​​del llibre de família o un document equivalent.

 

Qualsevol altra documentació que l’òrgan competent consideri convenient​​​​

 


 

Enviament de la documentació

 

Portal ATRI

 


NORMATIVA

Llei 25/2010​​​​, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família (DOGC núm. 5686, de 5 d’agost de 2010)

 

Article 48.f del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2015), modificat per l’art. 3 del Reial decret  legislatiu 6/2019, de 7 de març (BOE núm. 57, de 7 de març de 2019)


Tot en 


Durada: 16 setmanes, ampliables, en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del fill o filla i en cas de part múltiple, per cada fill a partir del segon, una per cadascun dels progenitors.

 

En el cas de famílies monoparentals amb guarda legal exclusiva del fill o filla, s’amplia el permís en 10 setmanes addicionals que podran gaudir les persones progenitores monoparentals que hagin gaudit o estiguin gaudint de les setze setmanes del permís per naixement o per adopció, per guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment, tant temporal com permanent, dins dels  dotze mesos a comptar o bé des del naixement del fill o filla, o bé des de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o bé de la decisió administrativa de guarda amb fins d’adopció o d’acolliment. ​

 

Es pot gaudir a temps parcial, a partir de la sisena setmana posterior al part, quan les necessitats del servei ho permetin, sempre que hi hagi acord previ entre l’empleat públic i l’òrgan competent per a la seva concessió i de conformitat amb l’establert a la regulació legal d’aquests permisos.

 

El gaudiment a temps parcial serà de mitja jornada i es podrà gaudir si s’ocupa un lloc de treball a jornada sencera.​

 

Una vegada acordat el gaudiment a temps parcial del permís per naixement per a la mare biològica, només podrà modificar-se mitjançant nou acord entre l’òrgan competent per a la concessió dels permisos i la persona interessada, sempre que es justifiqui la necessitat.

 

A la sol·licitud del gaudiment del permís a jornada parcial caldrà especificar si aquesta opció es farà al començament o al final de la jornada laboral. El tram d’horari escollit tindrà validesa fins la finalització del permís o la finalització del curs escolar.​

 

El gaudiment a temps parcial del permís per naixement per a la mare biològica, serà incompatible amb l’exercici simultani per la mateixa persona del permís per lactància, permís per naixement de fills prematurs (art. 48.g TREBEP) i reducció de jornada per guarda legal.

 

Les sis setmanes immediates posteriors al part són de descans obligatori i ininterrompudes per la mare.

 

Observacions: L’altre progenitor o progenitora, sempre que tingui la guarda legal del fill o filla, pot fer ús de tot el permís de maternitat, o de la part que en resti en el cas de mort o malaltia incapacitant de la mare o en el cas de guarda legal exclusiva.

 

En el cas que ambdós progenitors treballin o en el cas de les famílies monoparentals, transcorregudes les sis primeres setmanes de descans obligatori, el període de gaudi d’aquest permís es pot portar a terme, de manera interrompuda, des de la finalització dels descans obligatori posterior al part i fins que el fill o filla compleixi dotze mesos. Si es gaudeix de manera interrompuda es requerirà, per cada període de gaudi, un preavís de al menys 15 dies i es realitzarà per setmanes completes.

 

Si no treballen ambdós progenitors no es pot interrompre el gaudiment del permís llevat que es tracti d’una família monoparental.​

 

Retribucions: Es cobra el 100% de retribucions, a càrrec de l’INSS.

 


 

DOCUMENTACIÓ

 

Cal demanar als serveis territorials/Consorci d’Educació un certificat d’empresa per annexar-lo a la sol·licitud que s’ha de presentar a l’oficina de l’INSS.

 

Sol·licitud de permisos, documentació i nor​mativa

 

Declaració jurada 

 

Sol·licitud de gaudiment, en períodes múltiples del permís de maternitat biològica, adopció o acolliment i del permís de l’altre progenitor, diferent de la mare biològica, per naixement, adopció o acolliment i per paternitat de progenitor o progenitora de família monoparental, o per atendre fills prematurs o que, per qualsevol altra causa, hagin de ser hospitalitzats 

 

Sol·licitud de gaudiment a temps parcial del permís de maternitat biològica, adopció o acolliment i del permís de l’altre progenitor/a, diferent de la mare biològica, per naixement, adopció o acolliment, per atendre fills prematurs o que, per qualsevol altra causa, hagin de ser hospitalitzats​

 


 

Enviament de la docu​mentació

 

Tant la sol·licitud com la documentació que s’ha d’adjuntar, s’han de tramitar per alguns dels següents mitjans:

 

eValisa de la direcció del centre on la persona estigui destinada adjuntant la seva sol·licitud i la documentació justificativa del permís i adreçada al servei de personal docent del servei territorial corresponent.

 

Petició genèricaPer fer una sol·licitud utilitzant aquest canal caldrà que la persona seleccioni el Departament d’Educació i el servei territorial on ha de presentar-la. A l’apartat “Assumpte” caldrà indicar el tipus de sol·licitud que es vol demanar, sense indicar ni el tema ni el subtema.

 

Independentment del mitjà que feu servir per tramitar, s’ha d’adjuntar la sol·licitud signada i la documentació justificativa, la qual pot ser una còpia, sense necessitat que aquesta estigui compulsada, però si aquest és el cas, s’ha d’adjuntar signada la Declaració responsable sobre l’autenticitat de la còpia de la documentació presentada i enviar-la escanejada juntament amb la resta de la documentació presentada.

 

Tant l’eValisa com la Petició genèrica tenen un límit de capacitat per a cada petició, sent de 10 Mb per a l’eValisa i de 5 Mb per a la petició genèrica, motiu pel qual és preferible l’ús de l’eValisa. Segons el pes de la documentació podria ser convenient adjuntar els fitxers comprimits o presentar més d’una petició.

 


Tot en


Durada: Per naixement d’un fill o filla prematur o que per qualsevol circumstància hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, es té dret a l’absència del lloc de treball durant un màxim de 2 hores diàries amb la percepció de retribucions.

 

Retribucions: 100%

 


DOCUMENTACIÓ

 

Document justificatiu de l’hospitalització

 

Llibre de família

 

Sol·licitud de permisos a la direcció del centre 

 


 

Enviament de la docu​mentació

 

Tant la sol·licitud com la documentació que s’ha d’adjuntar, s’han de tramitar per alguns dels següents mitjans:

 

eValisa de la direcció del centre on la persona estigui destinada adjuntant la seva sol·licitud i la documentació justificativa del permís i adreçada al servei de personal docent del servei territorial corresponent.

 

Petició genèrica. Per fer una sol·licitud utilitzant aquest canal caldrà que la persona seleccioni el Departament d’Educació i el servei territorial on ha de presentar-la. A l’apartat “Assumpte” caldrà indicar el tipus de sol·licitud que es vol demanar, sense indicar ni el tema ni el subtema.

 

Independentment del mitjà que feu servir per tramitar, s’ha d’adjuntar la sol·licitud signada i la documentació justificativa, la qual pot ser una còpia, sense necessitat que aquesta estigui compulsada, però si aquest és el cas, s’ha d’adjuntar signada la Declaració responsable sobre l’autenticitat de la còpia de la documentació presentada i enviar-la escanejada juntament amb la resta de la documentació presentada.

 

Tant l’eValisa com la Petició genèrica tenen un límit de capacitat per a cada petició, sent de 10 Mb per a l’eValisa i de 5 Mb per a la petició genèrica, motiu pel qual és preferible l’ús de l’eValisa. Segons el pes de la documentació podria ser convenient adjuntar els fitxers comprimits o presentar més d’una petició.

 


 

NORMATIVA

 

Normativa: Article 48.g) del Reial decret legislatiu 5/2015​, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic de 30 d’octubre (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2015).

 


Tot en 


 

Durada: 4 setmanes ampliables en 1 setmana més en el supòsit de discapacitat del fill o filla o menor adoptat o acollit i també en cas de part, adopció o acolliment múltiple.

 

Observacions: El progenitor o progenitora d’una família monoparental, també pot gaudir d’aquest permís a continuació del de maternitat.​ Si es gaudeix de manera interrompuda es requerirà, per cada període de gaudi, un preavís de al menys 15 dies i es realitzarà per setmanes completes.​

 

Retribucions: Es cobra el 100% de les retribucions.

 


 

DOCUMENTACIÓ

 

Sol·licitud de permisos, documentació i nor​mativa

 

Declaració jurada

 

Sol·licitud de gaudiment, en períodes múltiples del permís de maternitat biològica, adopció o acolliment i del permís de l’altre progenitor, diferent de la mare biològica, per naixement, adopció o acolliment i per paternitat de progenitor o progenitora de família monoparental, o per atendre fills prematurs o que, per qualsevol altra causa, hagin de ser hospitalitzats

 


 

Enviament de la documentació​

 

Tant la sol·licitud com  la documentació que s’ha d’adjuntar, s’han de tramitar per alguns dels següents mitjans:

 

eValisa de la direcció del centre on la persona estigui destinada adjuntant la seva sol·licitud i la documentació justificativa del permís i adreçada al servei de personal docent del servei territorial corresponent.

 

Petició genèrica. Per fer una sol·licitud utilitzant aquest canal caldrà que la persona seleccioni el Departament d’Educació i el servei territorial on ha de presentar-la. A l’apartat “Assumpte” caldrà indicar el tipus de sol·licitud que es vol demanar, sense indicar ni el tema ni el subtema.

 

Independentment del mitjà que feu servir per tramitar, s’ha d’adjuntar la sol·licitud signada i la documentació justificativa, la qual pot ser una còpia, sense necessitat que aquesta estigui compulsada, però si aquest és el cas, s’ha d’adjuntar signada la Declaració responsable sobre l’autenticitat de la còpia de la documentació presentada​ i enviar-la escanejada juntament amb la resta de la documentació presentada.

 

Tant l’eValisa com la Petició​​ genèrica tenen un límit de capacitat per a cada petició, sent de 10 Mb per a l’eValisa i de 5 Mb per a la petició genèrica, motiu pel qual és preferible l’ús de l’eValisa. Segons el pes de la documentació podria ser convenient adjuntar els fitxers comprimits o presentar més d’una petició.​​​

 


Tot en 

 


Durada: 16 setmanes ampliable en 2 setmanes més, en el supòsit de discapacitat del fill o filla, i per cada fill o filla a partir del segon en cas de naixement, adopció o acolliment múltiple, una per cadascun dels progenitors.

 

Es pot gaudir a temps parcial, a partir de la sisena setmana posterior al part o des de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o bé de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o d’acolliment, quan les necessitats del servei ho permetin, sempre que hi hagi acord previ entre l’empleat públic i l’òrgan competent per a la seva concessió i de conformitat amb l’establert a la regulació legal d’aquests permisos. 

 

El gaudiment a temps parcial serà de mitja jornada i es podrà gaudir si s’ocupa un lloc de treball a jornada sencera.​

 

Una vegada acordat el gaudiment a temps parcial del permís de l’altre progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment, només podrà modificar-se mitjançant nou acord entre l’òrgan competent per a la concessió dels permisos i la persona interessada, sempre que es justifiqui la necessitat. 

 

A la sol·licitud de gaudiment a jornada parcial caldrà especificar si aquesta opció es farà al començament o al final de la jornada laboral. El tram d’horari escollit tindrà validesa fins la finalització del permís o la finalització del curs escolar.

 

​El gaudiment a temps parcial del permís de l’altre progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment, serà incompatible amb l’exercici simultani per la mateixa persona del permís per lactància, permís per naixement de fills prematurs (art. 48.g TREBEP) i reducció de jornada per guarda legal. 

 

Observacions: Les sis primeres setmanes immediates posteriors al naixement, adopció o acolliment són de descans obligatori i ininterromput.

 

En cas que ambdós progenitors treballin o en el cas de les famílies monoparentals​, i, transcorregudes les sis primeres setmanes, les deu setmanes restants es poden gaudir de manera interrompuda, dins dels dotze mesos a comptar o bé des del naixement del fill o filla, o bé des de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o bé decisió administrativa de guarda amb finalitat d’adopció o d’acolliment.  Si es gaudeix de manera interrompuda es requerirà, per cada període de gaudi, un preavís de al menys 15 dies i es realitzarà per setmanes completes.​​

 

En cas que s’opti per gaudir d’aquest permís després de la setzena setmana del permís per naixement i si el progenitor que gaudeix d’aquest últim permís hagués optat per compactar la lactància, les setmanes restants del permís del progenitor diferent de la mare biològica es començaran immediatament després de la finalització de la compactació de la lactància.

 

Retribucions: Es cobra el 100% de les retribucions

 


 

DOCUMENTACIÓ

 

Sol·licitud de permisos, documentació i nor​mativa

 

Declaració jurada 

 

Sol·licitud de gaudiment, en períodes múltiples del permís de maternitat biològica, adopció o acolliment i del permís de l’altre progenitor, diferent de la mare biològica, per naixement, adopció o acolliment i per paternitat de progenitor o progenitora de família monoparental, o per atendre fills prematurs o que, per qualsevol altra causa, hagin de ser hospitalitzats

 

Sol·licitud de gaudiment a temps parcial del permís de maternitat biològica, adopció o acolliment i del permís de l’altre progenitor/a, diferent de la mare biològica, per naixement, adopció o acolliment, per atendre fills prematurs o que, per qualsevol altra causa, hagin de ser hospitalitzats​

 


 

Enviament de la docu​mentació

 

Tant la sol·licitud com  la documentació que s’ha d’adjuntar, s’han de tramitar per alguns dels següents mitjans:

 

eValisa de la direcció del centre on la persona estigui destinada adjuntant la seva sol·licitud i la documentació justificativa del permís i adreçada al servei de personal docent del servei territorial corresponent.

 

Petició genèrica. Per fer una sol·licitud utilitzant aquest canal caldrà que la persona seleccioni el Departament d’Educació i el servei territorial on ha de presentar-la. A l’apartat “Assumpte” caldrà indicar el tipus de sol·licitud que es vol demanar, sense indicar ni el tema ni el subtema.

 

Independentment del mitjà que feu servir per tramitar, s’ha d’adjuntar la sol·licitud signada i la documentació justificativa, la qual pot ser una còpia, sense necessitat que aquesta estigui compulsada, però si aquest és el cas, s’ha d’adjuntar signada la Declaració responsable sobre l’autenticitat de la còpia de la documentació presentada i enviar-la escanejada juntament amb la resta de la documentació presentada.

 

Tant l’eValisa com la Petició​​ genèrica tenen un límit de capacitat per a cada petició, sent de 10 Mb per a l’eValisa i de 5 Mb per a la petició genèrica, motiu pel qual és preferible l’ús de l’eValisa. Segons el pes de la documentació podria ser convenient adjuntar els fitxers comprimits o presentar més d’una petició.​​​

 


Tot en 

 


Durada: Els progenitors amb fills discapacitats poden gaudir conjuntament d’un permís retribuït per assistir a reunions de coordinació ordinària amb finalitats psicopedagògiques amb el centre d’educació especial o d’atenció precoç on rebi tractament el fill o filla, o bé per acompanyar-lo si ha de rebre suport addicional en l’àmbit sanitari. Així mateix el funcionari pot gaudir de dues hores de flexibilitat horària diària que li permeti conciliar els horaris del centre d’educació especial, o altres centres on el fill o filla discapacitat rebi atenció, amb els horaris del propi lloc de treball, tenint en compte la situació del domicili familiar i el marc horari del centre.

 

Retribucions: 100%

 


 

Documentació

 

Certificat mèdic oficial de la persona causant o certificat oficial de l’Equip de Valoració de la Direcció General de Protecció Social, de reconeixement del grau de disminució física, psíquica o sensorial del causant.

 

Certificat mèdic on es determini el tractament que ha de rebre, especificant el temps, els dies i l’horari. Horari del centre escolar o d’altres centres on el fill/a rep atenció.

 


 

Normativa:​ Article 17 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral i del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006).​

 


 

Enviament de la documentació

Portal Atri

 


Tot en 

 


… per maternitat biològica, adopció o acolliment, del permís del progenitor diferent de la mare biològica pel naixement, adopció o acolliment, risc durant l’embaràs, incapacitat temporal i atenció a fills prematurs.

 

Durada:

 

Tot el període de permís de maternitat biològica, adopció o acolliment, permís del progenitor diferent de la mare biològica pel naixement, adopció o acolliment, risc durant l’embaràs i atenció a fills prematurs que comprengui parcialment o en la seva totalitat el mes d’agost, interromprà el gaudiment de les vacances anuals. Els dies no gaudits s’han de fer immediatament després del permís.​​​​

 

Si el període de gaudiment del permís de compactació de jornada per cura de fill o filla coincideix totalment o parcialment amb les vacances del mes d’agost, el còmput del període quedarà interromput fins l’acabament del període de vacances.

 

En cas de baixa per incapacitat temporal que impedeixi el gaudiment de les vacances durant l’any natural, es podran gaudir en el moment de la reincorporació de la baixa, sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del final de l’any en què s’hagi originat. El còmput de les vacances s’inicia l’endemà de la data de finiment de la incapacitat temporal.

 


 

Retribucions

 

Es percebrà el 100% de les retribucions.

 

Es percebrà el 80% o el 60% de les retribucions, segons el tipus de reducció de jornada compactada.

 


 

Sol·licitud de permisos, documentació i nor​mativa

 

Enviament de la documentació

 

Tant la sol·licitud com  la documentació que s’ha d’adjuntar, s’han de tramitar per alguns dels següents mitjans:

 

eValisa de la direcció del centre on la persona estigui destinada adjuntant la seva sol·licitud i la documentació justificativa del permís i adreçada al servei de personal docent del servei territorial corresponent.

 

Petició genèrica. Per fer una sol·licitud utilitzant aquest canal caldrà que la persona seleccioni el Departament d’Educació i el servei territorial on ha de presentar-la. A l’apartat “Assumpte” caldrà indicar el tipus de sol·licitud que es vol demanar, sense indicar ni el tema ni el subtema.

 

Independentment del mitjà que feu servir per tramitar, s’ha d’adjuntar la sol·licitud signada i la documentació justificativa, la qual pot ser una còpia, sense necessitat que aquesta estigui compulsada, però si aquest és el cas, s’ha d’adjuntar signada la Declaració responsable sobre l’autenticitat de la còpia de la documentació presentada​ i enviar-la escanejada juntament amb la resta de la documentació presentada.

 

Tant l’eValisa com la Petició​​ genèrica tenen un límit de capacitat per a cada petició, sent de 10 Mb per a l’eValisa i de 5 Mb per a la petició genèrica, motiu pel qual és preferible l’ús de l’eValisa. Segons el pes de la documentació podria ser convenient adjuntar els fitxers comprimits o presentar més d’una petició.​​​

 


Tot en