Formació

Durada: Un dia per assistir a exàmens finals en centres oficials. El temps indispensable per a altres proves definitives d’avaluació, alliberadores de matèria en centres oficials.

 

Retribucions: 100%

 


 

Documentació

 

Document justificatiu de la prova realitzada, emès pel centre oficial.

 

Termini: la sol·licitud s’ha de demanar abans de l’inici del permís.

 


 

NormativaReial​ decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2015)

 


 

Enviament de la documentació

 

Portal ATRI                

 


Tot en 


 

Durada: Es concedirà el permís per assistir a activitats de form​ació del Departament d’Ensenyament, quan així ho disposi la direcció del centre. Això inclou la possibilitat d’assistència a jornades de formació durant un matí, dins l’horari lectiu.

 

Retribucions: 100%​

 


 

NormativaDecret legislatiu 1/19​​​​97, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

 


 

Enviament documentació

 

Sol·licitud de perm​isos a la direcció del centre 

 


Tot en