Jubilacions

jubilació ordinària

L’edat ordinària és de 65 anys, sempre que s’acreditin 38 anys i mig cotitzats.

L’increment en l’edat, el període de càlcul i el període mínim per accedir al 100% de la quantia de la prestació ho podeu veure en aquest quadre:

El període mínim és de 15 anys, dels quals 2 anys han d’estar dins dels 15 immediatament anteriors a la jubilació.

Si la jubilació és posterior a l’edat ordinària

L’increment de la Base Reguladora per a cada any addicional treballat és:

  • Fins a 25 anys cotitzats:                          2%
  • Entre 25 i 37 anys cotitzats:                    2,75%
  • A partir de 37 anys cotitzats:               4%

Jubilació anticipada voluntària

Edat mínima

Període màxim cotitzat

 

Coeficient reductor /any d’anticipació

  

Anys cotitzats

Trimestral

Anual

  

Menys de 38 anys i 6 mesos

2%

8%

2 anys abans màxim

 

Entre més de 38 anys i 6 mesos fins a 41 anys i 6 mesos

1,88%

7,50%

 

 

35

Entre més de 41 anys i 6 mesos fins a 44 anys i 6 mesos

1,75%

7%

  

A partir de 44 anys i 6 mesos

1,63%

6,50%

El període de meritació de les vacances es produeix d’1 de setembre de l’any anterior a 31 d’agost de l’any en curs. El treballador/a que es jubili té dret a gaudir, abans del dia de la jubilació, dels dies de vacances meritats des de l’1 de setembre anterior a aquesta data.

Es pot presentar la sol·licitud amb un mes d’antelació a la data d’inici del gaudiment de vacances, amb el model de sol·licitud que trobareu a l’ATRI.

El treballador/a que es vulgui jubilar voluntàriament amb 64 anys perquè reuneix els requisits legals establerts, pot optar al premi de jubilació del Conveni. Aquest premi consisteix en 2.792,12€ mes dues mensualitats. La sol·licitud s’ha de fer 30 dies abans del compliment de l’edat.

A partir del 17 de març de 2013 es pot compatibilitzar qualsevol feina per compte propi o per compte d’altri, a jornada parcial o completa sempre que es compleixin els següents requisits:

   • L’accés a la pensió ha de fer-se una vegada s’hagi arribat a l’edat legal de jubilació i amb dret a la percepció del 100% de la Base reguladora. Queden exclosos els qui accedeixen a partir d’una jubilació avançada.
   • La quantia de la pensió compatible amb el treball serà el 50% de la quantia de la pensió de jubilació inicialment reconeguda (exclosos complements a mínims).

A partir de l’endemà a la jubilació i amb la Resolució de jubilació es pot retirar de qualsevol entitat de “La Caixa” l’import acumulat en el Pla de pensions.

Antiguitat mínima a l’empresa 6 anys

Anys cotització 33 anys

Reducció Min./Màx. 50 %

Edat 2 anys abans de l’edat de jubilació ordinària

Percentatge de cotització a la Seguretat Social durant la jubilació parcial

Durant aquest període, tant l’empresa com el treballador/a jubilat parcialment, hauran de cotitzar per l’equivalent al 100% de la Base de Cotització.

L’augment tant en l’edat d’accés, com en el percentatge de cotització s’està fent de manera gradual des de 2013 fins a 2027, segons la taula següent:

Any aplicació

Anys cotitzats

Edat mínima

per accedir

Percentatge de cotització

2023

33 anys

a partir de 35 anys i 9 mesos

63 anys i 8 mesos

62 anys i 4 mesos

100%

2024

33 anys

a partir de 36 anys

64 anys

62 anys i 6 mesos

100%

2025

33 anys

a partir de 36 anys i 3 mesos

64 anys i 4 mesos

62 anys i 8 mesos

100%

2026

33 anys

a partir de 36 anys i 3 mesos

64 anys i 8 mesos

62 anys i 10 mesos

100%

2027

33 anys

a partir de 36 anys i 6 mesos

65 anys

63 anys

100%

És condició indispensable haver cotitzat ininterrompudament i a jornada completa a la Seguretat Social com a mínim els 6 últims anys anteriors a la sol·licitud de jubilació parcial.

Els contractes temporals o fixes discontinus queden exclosos de la jubilació parcial.

Fer la sol·licitud al Departament de la jubilació parcial i la concreció horària de la nova jornada.

– Sol·licitar davant l’entitat gestora corresponent de la Seguretat Social, la pensió de jubilació parcial amb anterioritat a la data de reducció de jornada (fins a 3 mesos màxim). Aquesta comunicarà en un termini de 10 dies, la quantitat de la pensió que et correspon, podent fer al·legacions en cas de no estar conforme.

– L’empresa haurà de formalitzar i enregistrar simultàniament dos contractes, un a temps parcial amb tu per la nova jornada reduïda i un altre amb el treballador/a rellevista que serà de durada determinada, fins que tu accedeixis a la jubilació total.

– Si durant la vigència del contracte de relleu, abans que el treballador/a tingui l’edat que li permeti accedir a la jubilació ordinària, es produís el cessament del rellevista, l’Administració haurà de procedir a la seva substitució per un altre rellevista en el termini de 15 dies naturals des del dia en què s’hagi produït el cessament.

DUBTES

NO t’aplicaran cap percentatge reductor a la pensió que et correspongui per no arribar a

l’edat ordinària d’accés a la jubilació.

SÍ que t’aplicaran, en canvi, els percentatges reductors si no tens els anys de cotització

que per a cada any es marquin.

NO, a l’accedir a la jubilació total et calcularan la pensió de jubilació que et correspongui, incrementant les bases de cotització de les teves nòmines reduïdes, fins al 100%. És a dir, serà com si haguessis estat treballant i cotitzant amb la jornada completa, sense reducció de cap mena.

– Al teu salari per la jornada parcial se li aplicaran els increments i complements que es pactin en la negociació col·lectiva.

– A la teva pensió de jubilació se li aplicaran els increments i revaloritzacions que es fixin segons la normativa, com a la resta de pensions de jubilació.

SÍ, perquè des del moment en què se’t reconegui la situació de jubilació parcial adquiriràs tots els teus drets (metges, farmacèutics, socials, descomptes en transports, etc.) com a pensionista.