Excedències

Durada: Període mínim de 3 mesos i màxim de 3 anys per tenir cura d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que es trobi sota la responsabilitat del sol·licitant, amb la condició que no pugui valer-se i no desenvolupi cap activitat retribuïda.

 

Observacions: El període d’excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació de grau personal i del sistema de previsió social o drets passius. En el cas del personal interí computa a efectes del número d’ordre a la llista d’aspirants a cobrir vacants i substitucions en règim d’interinitat.

 

Durant tot el període d’excedència el personal amb destinació definitiva té dret a la reserva del lloc de treball. Si ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, té dret a la reserva fins a la data de finalització del nomenament.

 

En el cas del personal interí el dret a la reserva del lloc de treball és fins a la data de finalització del nomenament.


No cal abonar les quotes de MUFACE ni de Seguretat Social.

 

En aquesta situació administrativa no es pot autoritzar la compatibilitat. Si se’n té una d’autoritzada prèviament, aquesta resta suspesa d’ofici.

 

Cal sol·licitar el reingrés al servei actiu un mes abans de finalitzar el període establert per la normativa o de la data que preveu incorporar-se la persona interessada. En el cas personal funcionari de carrera, si no se sol·licita abans de la data de finalització del període que estableix la normativa, es declara d’ofici la situació administrativa d’excedència voluntària per interès particular.

 

Només es pot gaudir un cop per cada subjecte causant ​i s’ha de gaudir en un període únic, sense que es pugui fraccionar.​

 

Retribucions: Aquesta excedència no es retribueix.​

 


 

Documentació

 

Document que acrediti el parentiu amb la persona sol·licitant.

 

Documentació mèdica on s’acrediti que el familiar no es pot valer per si mateix i que no pot exercir cap activitat retribuïda.

 

Declaració jurada o promesa conform​e la persona sol·licitant no desenvoluparà cap activitat pública ni privada, remunerada o no.

 

Declaració jurada o promesa conforme cap altra persona que treballi en qualsevol altra administració o organisme públic no gaudeix d’aquesta excedència pel mateix fet causant.

 

Sol·licitud d’excedència vo​luntària, documentació i normativa 

 

Declaració jurada

 


 

Enviament de la documentació

 

Portal ATRI


Tot en 


 

 

​Durada: Període màxim de 3 anys, a comptar des de la data de naixement o de la sentència o resolució judicial de constitució de l’adopció o acolliment. Els fills successius donen dret a un nou període d’excedència que posa fi al període que ja s’estigui gaudint.

 

Observacions

 

Es pot sol·licitar en qualsevol moment a partir del naixement o de la sentència o resolució judicial de constitució de l’adopció o l’acolliment.

 

El període d’excedència computa a l’efecte de reconeixement de triennis, de consolidació de grau personal i del sistema de previsió social o drets passius. En el cas del personal interí computa a l’efecte del número d’ordre a la llista d’aspirants per cobrir vacants i substitucions en règim d’interinitat.

 

Durant tot el període d’excedència el personal amb destinació definitiva té dret a la reserva del lloc de treball. Si ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, té dret a la reserva fins a la data de finalització del nomenament.

 

En el cas del personal interí el dret a la reserva del lloc de treball és fins a la data de finalització del nomenament.

 

No cal abonar les quotes de la Seguretat Social.

 

El seu gaudiment és per un període únic, sense que es pugui fraccionar.​

 

En aquesta situació administrativa no es pot autoritzar la compatibilitat. Si se’n té una d’autoritzada prèviament, aquesta resta suspesa d’ofici.

 

Cal sol·licitar el reingrés al servei actiu un mes abans de finalitzar el període establert per la normativa o de la data que preveu incorporar-se la persona interessada. 

 

Retribucions: Aquesta excedència no es retribueix.​

 


 

Documentació

 

Fotocòpia compulsada del llibre de família complet o document equivalent, o resolució judicial/administrativa d’adopció o d’acolliment.

 

Declaració jurada o promesa conforme la persona sol·licitant no desenvoluparà cap activitat pública ni privada, remunerada o no.

 

Declaració jurada o promesa conforme el/la cònjuge no exerceix aquest mateix dret. 

 
 
 
 

 

Enviament documentació

 

Portal ATRI

 


Tot en 


 

Durada: Durant el temps que s’estigui en el servei actiu en un altre cos docent o escala de qualsevol administració pública.

 

Observacions: No hi ha reserva de lloc de treball.

 

Es concedeix si els funcionaris públics o el personal laboral fix es troben en situació de servei actiu en un altre cos o una altra escala de qualsevol de les administracions públiques o passen a prestar serveis en organismes o entitats del sector públic, sempre que no els correspongui de quedar en una altra situació i llevat que hagin obtingut l’autorització pertinent de compatibilitat, d’acord amb la legislació d’incompatibilitats. L’òrgan competent pot concedir automàticament i d’ofici aquest tipus d’excedència.

 

El nomenament com a personal interí no habilita per a passar a aquesta situació administrativa.​

 

El temps d’excedència no computa als efectes d’antiguitat ni Seguretat Social.

 

Cal sol·licitar el reingrés al servei actiu un mes abans de la data prevista d’incorporació.

 

Retribucions: Aquesta excedència no es retribueix.​

 


 

Documentació

 

Document (nomenament, certificació…) que acrediti l’obtenció de l’altre lloc de treball en qualsevol administració o organisme públic

 

Sol·licitud d’e​xcedència voluntària, documentació i normativa   

 

Declaració jurada 

 


 

Enviament documentació

 

 Portal ATRI

 


Tot en

 

​Durada: Com a mínim 1 any, i no hi ha límit màxim.

 

Requisits: Acreditar haver estat 1 any efectiu prestant serveis a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

 

Observacions: No hi ha reserva del lloc de treball. Es declara d’ofici la situació administrativa d’excedència voluntària per interès particular, si quan finalitza la causa que ha determinat la situació administrativa diferent a la del servei actiu no s’ha sol·licitat, en el termini d’un mes abans de la data prevista, el reingrés al servei actiu.

 

El temps d’excedència no computa a l’efecte d’antiguitat.

 

S’ha de sol·licitar el reingrés al servei actiu un mes abans de la data prevista d’incorporació.

 

No es pot tornar a demanar si no han transcorregut 4 anys des que ha finalitzat l’anterior excedència voluntària, llevat del supòsit de l’excedència voluntària per cura de fill.

 

Retribucions: Aquesta excedència no es retribueix.

 


 

Documentació 

 

Sol·licitud d’e​xcedència voluntària, documentació i normativa

 


Enviament sol·licitud​

 

Cal emplenar la sol·licitud amb la signatura del director/a del centre conforme està assabentat i tramitar-la per Petició genèrica al servei territorial corresponent. A l’apartat “Assumpte” caldrà indicar el tipus de sol·licitud que es vol demanar, sense indicar ni el tema ni el subtema.

 


Tot en 


 

Durada: No s’estableix un termini ni mínim ni màxim de permanència en aquests tipus d’excedència.

 

Observacions: No és necessari un temps mínim de servei actiu per poder sol·licitar aquesta excedència.

 

El període d’excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació de grau personal i del sistema de previsió o drets passius. En el cas del personal interí i substitut computa a l’efecte del número d’ordre en la borsa de treball docent. Hi ha reserva del mateix lloc de treball durant 6 mesos i, si les actuacions judicials ho determinen, es pot prorrogar tres mesos més i fins a un màxim de 18 mesos.

 

S’ha de sol·licitar el reingrés al servei actiu un mes abans de la data prevista d’incorporació.

 

Retribucions: Durant els dos primers mesos el personal funcionari, interí i substitut té dret a percebre les retribucions íntegres i si s’escau, les prestacions per fill a càrrec. Després dels dos primers mesos, la resta dels temps d’excedència no es perceben retribucions.

En​ el cas del personal laboral, sense retribucions.

 


 

​​Do​cumentació

 

​​Fotocòpia del llibre de família o document equivalent.

 

Còpia de l’ordre de protecció a favor de la víctima o, excepcionalment, l’informe del ministeri fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la persona demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti l’ordre de ​protecció.

 

Sol·licitud d’e​xcedència voluntària, documentació i normativa

 

Declaració jurada

 


 

Enviament documentació

 

 


Tot en


Dur​ada: No s’estableix un termini ni mínim ni màxim de permanència en aquests tipus d’excedència.

 

Requis​​its: Es pot concedir als funcionaris que hagin sofert danys físics o psíquics com a conseqüència de l’activitat terrori​sta, així com els amenaçats en els termes de l’article 5 de la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i prote​cció integral a les víctimes del terrorisme, previ reconeixement del Ministeri de l’Interior o de sentència judicial ferma.​

 

Obs​ervacions: No és ne​cessari un temps mínim de servei actiu per poder sol·licitar aquests tipus d’excedència.

 

El període d’excedència​ computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació de grau personal i del sistema de previsió o d​rets passius. En el cas del personal interí i substitut computa a l’efecte del número d’ordre en la borsa de treball docen​t. Hi ha reserva del mateix lloc de treball durant 6 mesos i, si es considera necessari, es pot prorrogar aquest perío​de durant tres mesos més i fins a un màxim de 18.

 

S’ha de sol·licitar el rein​grés al servei actiu un mes abans de la data prevista d’incorporació.

 

Retribucions: Durant els dos primers mesos el personal funcionari, interí i substitut té dret a percebre les retribucions íntegres i si s’escau, les prestacions per fill a càrrec. Després dels​ dos primers mesos, la resta dels temps d’excedència no es perceben retribucions.

En​ el cas del personal laboral, sense retribucions.

 


 

Doc​umentació

 

Fotocòpia compulsada del llibre de família (complet) o document equivalent, o certificat del registre civil on quedi constància del grau de parentiu, si escau.

 

Document acreditatiu emès pel Ministeri de l’Interior o sentència judicial ferma conforme es té la condició de funcionari i de víctima del terrorisme o que acrediti patir situacions d’amenaces o coaccions directes i reiterades procedents d’organitzacions terroristes.

 

Sol·licitud d’e​xcedència voluntària, documentació i normativa   

 

Declaració jurada

 


 

Enviament documentació

 

Portal ATRI


Tot en