CURS 2017/2018

Documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2017-2018

Resolució de 22 de juny de 2017, per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2017-2018

Concreció i desenvolupament del currículum de l'educació infantil i primària

Concreció i desenvolupament del currículum de l’ESO

Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat

Ensenyament de la Religió

Personal docent. Professor de religió punt 1.4.

Els punts que ens interessen: horari i currículum (dels Documents d'Organització 2017/2018)

Horari Professorat de Religió

Religió: Extracte currículum

Calendari escolar 2017/2018

Inici de les classes

 • Segon cicle d'educació infantil i educació primària: 12 de setembre de 2017.
 • Educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà: 12 de setembre de 2017, però es podrà endarrerir fins al 14 de setembre si és necessari per dur a terme l’avaluació extraordinària o altres tràmits previs a l’inici de les classes.
 • Cicles de grau superior: no més tard del 19 de setembre de 2017.
 • Escoles oficials d'idiomes: no més tard del 28 de setembre de 2017.

Finalització de les classes

 • Segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat: 22 de juny de 2018.
 • Ensenyaments de formació professional: les classes finalitzaran d’acord amb la seva programació acadèmica.

Vacances escolars i dies festius

 • Nadal: del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018, ambdós inclosos.
 • Setmana Santa: del 24 de març al 2 d'abril de 2018, ambdós inclosos.
 • Els que determini la disposició corresponent del Departament d'Empresa i Coneixement i els dos dies de festa local.
 • Tres dies de lliure disposició que cada centre estableix.

   


  Disposicions publicades al DOGC el 6 de juny de 2017

  Ordre ENS/108/2017, d'1 de juny, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. 


 


 

 


Models per lliurar al centre la tria de l'àrea de religió

Declaració sobre l’opció per rebre l’ensenyament de la religió o l'atenció educativa alternativa per als alumnes de nou ingrés en el centre

Declaració sobre l’opció de cursar l’àrea d’educació en valors socials i cívics o l’àrea de religió


Organització i Gestió de Centres Educatius Curs 2016-2017

Resolució de 27 de juny de 2016 per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors

 • de les escoles per al curs 2016-2017 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents
 • dels instituts per al curs 2016-2017 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents

Resolució de 23 de juny de 2016

Documents d'Organitzaciò i Gestió de Centres 2016-2017


Currículum LOMCE, curs 2015/2016

BOE  núm. 47, 24 de febrero de 2015

Currículum religió catòlica primària i secundària

Currículum religió catòlica batxillerat.


Orientacions del SIERC

Document sencer (PDF)

Per primària

Per l'ESO

Per Batxillerat


Permisos – Llicències


Retribucions 2016


Estadis


Baixa i accidents laborals