Flexibilitat horària recuperable

Model d’instància per reducció jornada d’un 50 % per interès particular

RESOLUCIÓ ENS/1045/2013, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent a partir del curs 2013-2014 ( PDF )

TÍTOL COM DURADA RETRIBUCIÓ JUSTIFICANT OBSERVACIONS
Maternitat per adopció o acolliment previ a l’adopció Instància al S.T ?Model a la web del S.T. Menors fins a 6 anys, 16 setmanes ininterrompudes 100% Resolució judicial o administrativa No depèn de la necessitat del servei Consultar particularitats
Examen finals i altres proves Centre Docent Exàmens finals oficials: 1 dia Altres exàmens oficials: el temps indispensable 100% Certificat o justificant No depèn de la necessitat del servei Es pot iniciar el permís les 24 hores anteriors
Defunció, accident o malaltia greu d’un familiar Centre Docent Mateixa localitat del centre de treball: 2 dies?Fins a 4 si és en una altra localitat 100%   Fins a segon grau de consanguinitat o afinitat
Deure inexcusable Centre Docent El temps indispensable 100% Justificant de l’absència No depèn de la necessitat del servei
Fills discapacitats Instància al S.T Model a la web del S.T. Assistir a reunions o visites en els centres educatius especials o sanitaris on rebin suport?Un màxim de dues hores de flexibilitat horària 100%   El poden demanar els dos progenitors o fins i tot si l’altre no treballa.
Fills prematurs Instància al S.T? Model a la web del S.T. Temps equivalent a l’hospitalització del nadó a continuació del part, fins a un màxim de 12 setmanes 100%   S’inicia a partir del finiment del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l’adopció o l’acolliment.
Formació Permanent del Professorat Centre Docent Mentre duri l’activitat 100%    
Vacances fora de temporada després de l’infantament Instància al S.T? Model a la web del S.T. La fracció de mes d’agost afectada s’afegirà al final de la llicència 100%   Aplicable als permisos de maternitar, paternitat o d’atenció de fills prematurs.
Lactància Instància al S.T? Model a la web del S.T. Una hora diària d’absència del lloc de treball. Un màxim de 20 setmanes 100 %   Possibilitat de compactació. Consultar particularitats
Maternitat Instància al S.T? Model a la web del S.T. 16 setmanes 100%   Consultar particularitats
Maternitat a favor del pare Instància al S.T? Model a la web del S.T. Màxim de 10 setmanes a partir de la 6a setmana de permís de la mare 100%   Consultar particularitats
Matrimoni / inici de convivència Instància al S.T? Model a la web del S.T. 15 dies naturals consecutius 100% Matrimoni: Certificat on consti la data i un cop feta fotocòpia del llibre de família?Inici convivència: Consultar  
Matrimoni d’un familiar Centre Docent 1 dia si el matrimoni és a Catalunya en dia laborable?2 dies si és fora (un dia ha de ser el de l’enllaç) 100%   Fins a segon grau de consanguinitat o afinitat
Naixement, adopció o acolliment d’un fill Centre Docent 5 dies laborables consecutius 100% Llibre de família o resolució judicial o administrativa Consultar detalls