• Resolució ENS/2225/2014, de 30 de setembre, per la qual s’adjudiquen destinacions definitives al professorat de religió en centres docents públics dependents del Departament d’Ensenyament amb efectes d’1 de setembre de 2014.
  • Resolució de 27 febrer de 2014 [PDF,209,29 KB.] per la qual, amb caràcter definitiu, s’adjudiquen destinacions definitives al professorat de religió que ha participat en el procediment general de mobilitat i provisió de destinacions definitives amb efectes d’1 de setembre de 2014. (27.2.2014)
  • Resolució de 4 febrer de 2014,[PDF,209 KB.]
    per la qual, amb caràcter provisional, s’adjudiquen destinacions definitives al professorat de religió que ha participat en el procediment general de mobilitat i provisió de destinacions definitives amb efectes d’1 de setembre de 2014 (4.2.2014)
  • Resolució ENS/2496/2013, de 25 de novembre,
    de convocatòria del procediment de mobilitat i d’adjudicació de destinacions definitives per al professorat de religió en centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 6513 de 02.12.2013)
  • Dimarts 1 de juliol: Nomanaments

Dilluns 30 de juny: publicació llistes definitives dels participants del procés espefífic

Consorci: primària  secundària  Vacants

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

LLeida

Girona

Tarragona

Terres de l’Ebre

Contractació de professors de religió per cobrir llocs de treball vacants i substitucions

Curs 2014/2015 – candidats – requisits – procediment i sol·licitud de participació.

Termini perquè els professors de nova incorporació presentin la sol·licitud: del 26 de juny al 7 de juliol de 2014 (26.06.2014)

Publicació de la llista amb els resultats provisionals: 10 de juliol de 2014

Termini per presentar reclamacions: del 10 al 15 de juliol de 2014

Publicació de la llista amb els resultats definitius: 21 de juliol de 2014

 

Actes públics d’adjudicació de destinacions definitives per a professors de religió:

Llista de participants, barem assignat i relació de vacants per SSTT i Consorci

ConsorciPrimàriaSecundàriaVacants

Baix Llobregat

Barcelona Comarques

Catalunya Central

Maresme – Vallès Oriental

Vallès Occidental

LLeida

Girona

Tarragona

Terres de l’Ebre

Calendari Concurs 2014-2015

Publicades les sol·licituds per participar en el procediment específic

Sol·licitud per a mestres d’educació primària

Sol·licitud per a professors d’educació secundària

Full d’autobarem i mèrits

Termini de presentació de sol·licituds: del 26 de maig al 4 de juny de 2014
[alert-announce]Aconsegueix Adobe Reader a la pàgina oficial per a poder llegir els documents PDF.[/alert-announce]