Per al curs 2017-2018, el Departament d'Ensenyament regula la contractació de professors de religió en règim de contracte laboral temporal per ocupar els llocs de treball vacants l'1 de setembre de 2017 i fer les substitucions dels llocs reservats als titulars. 

Candidats

Professors que acrediten serveis prestats com a professors de religió en règim de contractació temporal; aquests candidats no han de presentar sol·licitud de participació. Opcionalment, poden demanar canvi d’àrea territorial, canvi de nivell educatiu i ampliar la petició territorial a un altre àmbit per al qual tinguin la confiança del bisbat.

Professors admesos en convocatòries anteriors però que encara no acrediten serveis prestats com a professors de religió; aquests candidats no han de presentar sol·licitud de participació. Opcionalment, poden demanar canvi d'àrea territorial, canvi de nivell educatiu i ampliar la petició territorial a un altre àmbit per al qual tinguin la confiança del bisbat.

Professors de nou accés que compleixen els requisits de contractació; han de participar en la convocatòria feta pública per la Resolució de 22 de juny de 2017, de convocatòria de concurs públic per prestar serveis com a professors de religió. Aquests professors, entre el 22 i el 29 de juny de 2017, han de presentar la sol·licitud de participació i han d'acreditar el compliment dels requisits i dels mèrits al·legats. Opcionalment, poden ampliar la petició territorial a un altre àmbit per al qual tinguin la confiança del bisbat.

Requisits

Els candidats han d'acreditar el compliment dels requisits previstos a l’article 3.2 del Reial decret 696/2007, d'1 de juny, a més dels que es detallen a continuació:

No pertànyer als cossos docents com a funcionari/ària de carrera.

Complir el requisit de titulació per al nivell d'ensenyament per al qual s’opta, d'acord amb la disposició addicional tercera de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

Disposar de la proposta de l'ordinari diocesà per a l'àmbit territorial on es vol obtenir destinació. Només es pot obtenir destinació en centres d'un àmbit per al qual es disposa de la proposta emesa per l'entitat religiosa corresponent.

Disposar de la declaració de competència acadèmica per al nivell al qual s'opta (DEI o DECA).

Disposar de l'acreditació de competència lingüística en català i, si escau, en aranès.

Disposar de la declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic de persones.

Aquests requisits han d'estar reconeguts o acreditats com a molt tard el 29 de juny de 2017, data de finalització del termini de presentació de sol·licituds per als professors de nova incorporació.

Procediment

Durant la primera setmana del mes de juliol es publiquen a cadascun dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament (i al Consorci d’Educació de Barcelona) les llistes de professors de religió per a cada nivell educatiu, ordenats segons el temps de serveis prestats. També es publiquen les llistes d'admesos en convocatòries de concurs públic anteriors i que no han estat contractats, ordenades segons l'any de la darrera convocatòria en què han participat i, dintre d'aquest, segons el número d'ordre assignat d'acord amb el barem de cada convocatòria. 

S'obre un termini de cinc dies hàbils per presentar reclamacions; amb la publicació de la llista definitiva s'informa de les reclamacions estimades i les desestimades.

Durant aquest termini, els professors de religió que formen part d'aquestes llistes podran demanar, opcionalment, prestar serveis en un àmbit territorial diferent al demanat amb caràcter preferent sempre que disposin de la confiança del bisbat corresponent.

Amb un mínim de 48 hores d'antelació, els serveis territorials i el Consorci convoquen els participants a la celebració dels actes d'adjudicacions de destinacions per proveir els llocs de treball de religió vacants. Els actes de nomenament se celebren abans del 31 d'agost de 2017 als serveis territorials i al Consorci i els resultats es publiquen als seus taulers d'anuncis.

Els professors candidats participen en els actes d'adjudicació segons l'ordre següent:

Professors que formen part de la llista de personal amb serveis prestats, ordenat segons el número que tenen assignat a raó del temps de prestació de serveis, de més petit a més gran.

Professors que acrediten els requisits per a la contractació, proposats per l'entitat religiosa corresponent, ordenat segons la puntuació obtinguda en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats.

Professors que opcionalment han demanat en segon lloc en un altre àmbit territorial.

Professors de nova incorporació

Sol·licitud de participació

Els professors de nova incorporació, del 22 al 29 de juny de 2017, han de presentar la sol·licitud de participació, la declaració responsable i el full d'autobarem i mèrits.

Calendari

Termini per presentar la sol·licitud: del 22 al 29 de juny de 2017

Publicació de les llistes provisionals: 7 de juliol de 2017

Termini per presentar reclamacions: del 7 al 12 de juliol de 2017

Publicació de les llistes definitives: 20 de juliol de 2017

Sol·licitud de participació  [2,01 MB ]

Declaració responsable  [1,51 MB ]

Full d'autobarem i mèrits  [576,72 KB ]


Professors que acrediten serveis prestats o admesos en convocatòries de concurs públic anteriors i no contractats

Canvi d'àrea territorial, de nivell educatiu i de preferències per a la contractació del curs 2017-2018

Els professors que acrediten serveis prestats o que han estat admesos en convòcatòries de concurs públic anteriors i no han estat encara contractats poden, opcionament, demanar canvi d’àrea territorial, de nivell educatiu o un altre àmbit territorial en segon lloc, del 30 de juny al 7 de juliol de 2017, presentant la sol·licitud.

Calendari

Publicació de les llistes provisionals: 30 de juny de 2017

Termini per presentar reclamacions: del 30 de juny al 7 de juliol de 2017

Termini per demanar canvi d’àrea territorial, de nivell educatiu o un altre àmbit territorial en segon lloc: del 30 de juny al 7 de juliol de 2017

Publicació de les llistes definitives: 20 de juliol de 2017