Trasllat de domicili

Durada:

 

Si el trasllat de domicili és a la mateixa localitat, un dia.

 

Si comporta un canvi de localitat, fins a quatre dies, tenint en compte els trams següents:

 

Fins a 15 km: un dia
De 16 a 50 km: dos dies
De 51 a 150 km: tres dies
Superior a 150 km: quatre dies

 

Retribucions: 100 %

 


 

Documentació

 

Certificat d’empadronament.

 

Termini: Cal presentar la sol·licitud abans d’iniciar el permís.

 

Observacions: S’han de gaudir dels dies de manera consecutiva i el permís es pot gaudir en els sis mesos següents a la data d’alta en el padró.​

 


 

Normativa

 

Article 48.b del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic

 

Article 47.d del VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya per al personal laboral de la Generalitat de Catalunya

 

Article 96.1 del Decret 1/1997​, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública​​​

 


 

Enviament de la documentació

 

Portal ATRI

 


Tot en