Gestió de permisos i absències

On s’han de gestionar els permisos i les absències?

 

Aquesta és la relació completa dels permisos, llicències i reduccions de jornada que s’han de gestionar pel nou sistema del portal ATRI.

 

En el quadre següent només s’especifica quins permisos i absències que actualment es gestionen a l’aplicació d’absències (ABS) continuaran en aquesta aplicació i quins passaran a gestionar-se pel nou sistema.

 

L’aplicació Absències que fins ara utilitzava el director/a, a partir d’ara l’haurà d’utilitzar el personal docent?

 

No, les absències que continuen en l’aplicació Absències (indicades en el quadre anterior) les ha de continuar gestionant el director/a o qui hagi estat delegat pel director/a.

 

El o la docent pot gestionar pel nou sistema d’ATRI els permisos, llicències i reduccions de jornada que s’han incorporat a ATRI i que poden consultar al portal de centre.