Sol·licituds i tràmits

Sol·licituds i tràmits versió digital

Gestió de permisos i absències

Com sol·licitar-los mitjançant ATRI

Llicències i baixes

Durada: 1 any, prorrogable excepcionalment per 1 any més.

 

Observacions: La sol·licitud s’ha de presentar abans del 30 de juny de l’any corresponent. Els estudis per als quals se sol·licita la llicència han de tenir una relació directa amb el lloc de treball i han d’estar avalats per alguna entitat professional o acadèmica de prestigi reconegut.

 

Hi ha reserva del lloc de treball durant el temps de la llicència. En el cas dels funcionaris interins la concessió de la llicència sense retribució queda supeditada al seu nomenament com a interí per al curs en què demana la llicència i la reserva de lloc serà com a màxim fins al 31 d’agost de l’any en què gaudeix d’aquesta llicència. El temps de llicència computa a tots els efectes (triennis, estadis, drets passius).

 

Retribucions: No es percep cap retribució. Durant el temps de llicència s’ha de continuar cotitzant pels drets passius. En el moment de finalització de la llicència es descomptaran les quotes corresponents als mesos no abonats.

 


 

TRAMITACIOVIA ATRI

 


 

Normativa

 

Article 95.1 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre (DOGC núm. 2509, de 3 de novembre de 1997)

 

Art. 47 de la Llei 2/2021, de 29 de desembr​​e, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic ​​

 


 

Documentació que cal adjuntar:

 

Informe favorable del director/a del centre.

 

Certificat de l’entitat reconeguda amb el projecte d’estudis que fareu, on s’especifiqui la relació amb el lloc de treball.      

Durada: Fins a 6 mesos cada 2 anys. El període de 2 anys comença a comptar a partir del moment que es demana la llicència per primer cop. Durant aquests 2 anys, es poden demanar diferents períodes de llicència fins a completar un total de 6 mesos.

 

Qui la pot demanar: ​Personal funcionari de carrera i en pràctiques, el personal laboral i el personal interí i substitut. En el cas del personal substitut, el permís es concedeix, com a màxim, fins que duri la previsió de la substitució.

 

Observacions: És convenient demanar-la dues setmanes abans de la data d’inici prevista. Un cop concedida i notificada la resolució de concessió, en general, no se’n modificarà la data fi prevista i voluntàriament demanada.

 

No és necessari cap període de carència prèvia a la concessió del permís. La concessió de la llicència és subordinada a les necessitats del servei, i per tant s’han de valorar de forma conjunta els motius al·legats pel sol·licitant i la pertorbació del servei que se’n pugui derivar.

 

En general, no es concedirà quan es demani amb discontinuïtat (caps de setmana, etc.) i no es pugui garantir la permanència del substitut inicialment nomenat. En aquest cas, es considerarà que la petició afecta la prestació del servei.

 

El temps de llicència computa a l’efecte d’antiguitat. Hi ha reserva del lloc de treball. En el cas dels funcionaris interins la reserva de lloc serà com a màxim fins al 31 d’agost de l’any en què gaudeix d’aquesta llicència.​

 

Retribucions: No es percep cap retribució.

Quota que paga el/la treballador/a (quota obrera)

 

1. Sobre funcionaris de drets passius i muface així com funcionaris a partir del 2011 queden suspeses i quan tornen al lloc de treball se li ha de descomptar aquelles quotes que no s’ha pogut descomptar pel temps de la llicència.

2. Sobre funcionaris interins acollits a la seguretat social i laborals, la quota obrera queda reduïda proporcionalment a la llicència demanada i per tant no es pot tornar a imputar quan torna al lloc de treball.

 

Cotització (quota empresarial)

 

​1.- En el cas dels funcionaris de drets passius i muface: No hi ha bases

2.- En el cas dels funcionaris a partir del 2011: La base de contingències comunes se li manté com si estigués en actiu i la base d’accidents de treball i malaltia professional se li redueix d’acord amb els dies de la llicència sol·licitada.

​3.- En el cas dels funcionaris interins: La base de contingències comunes se li manté com si estigués en actiu i la base d’accidents de treball i malaltia professional se li redueix d’acord amb els dies de la llicència sol·licitada.

4.- En el cas dels laborals: La base de contingències comunes serà la mínima corresponent al grup de la seva categoria i la base d’accidents de treball i malaltia professional s’aplicarà el topall mínim de cotització establert.

 


 

TRAMITACIO:  VIA ATRI

 


 

Normativa​

 

Article 95.2 del Decret legislatiu 1/1997​, de 31 d’octubre (DOGC núm. 2509, de 3 de novembre de 1997)

 

Art. 47​​ de la Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic ​

 

Personal docent acollit a la Seguretat Social

A partir de l’1 de desembre de 2015 ha entrat en vigor l’Ordre ESS/1187/2015, que desenvolupa el Reial Decret 625/2014 i regula els detalls dels processos de tramitació de baixes i altes mèdiques i el control de baixes mèdiques i el control de les situacions d’incapacitat temporal.

Comunicat de baixa i continuïtat per contingències comunes i contingències professionals

Processos durada estimada inferior a 5 dies, Es pot emetre en el mateix acte el comunicat de baixa i el comunicat d’alta.

Processos durada estimada entre 5 i 30 dies, s’expedirà comunicat de continuïtat als 7 dies naturals següents al comunicat de baixa. Els següents, en el termini màxim de 14 dies naturals des del comunicat anterior.

Processos durada estimada entre 31 i 60 dies, s’expedirà comunicat de continuïtat als 7 dies naturals següents al comunicat de baixa. Els següents, en el termini màxim de 28 dies naturals des del comunicat anterior.

Processos durada estimada de 61 dies o més, s’expedirà comunicat de continuïtat 14 dies naturals següents al comunicat de baixa. Els següents comunicats, en el termini màxim de 35 dies naturals des del comunicat anterior.

Fi de l’expedició dels comunicats de confirmació de baixa, Quan el procés arribi als 365 dies.
Abans d’arribar, l’INSS haurà de comunicar aquest fet.


Observacions

Baixa: El/la docent ha de presentar al centre de destinació el comunicat de baixa (exemplar de l’empresa) amb la màxima urgència i mai més tard del 3r dia de la incapacitat temporal (dies naturals).

El centre els haurà de lliurar immediatament als serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona.

Continuïtat i successius: El/la docent ha de presentar els comunicats de confirmació de la incapacitat temporal al centre de destinació. El centre els haurà de lliurar immediatament als serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona.

Alta: El/la docent ha de portar el comunicat d’alta el mateix dia que s’incorpori al treball, que serà el dia següent a la data del comunicat.

El docent haurà d’avançar l’enviament al centre, per correu electrònic, una còpia del comunicat el mateix dia o l’endemà de l’emissió de la baixa, com també els de continuïtat (si n’hi ha) i alta. 

L’avançament per correu electrònic el mateix dia o l’endemà de l’emissió dels comunicats de baixa, com també els de continuïtat (si n’hi ha) i alta, s’ha de fer en totes les incidències, el mateix dia o l’endemà de l’emissió, tant si corresponent a una incapacitat d’un dia (en el cas que el facultatiu corresponent faci una baixa i alta per un sol dia) o dos dies de baixa i fins al temps que mantinguin aquesta incidència.

En època de vacances escolars, serà el mateix interessat qui s’adreçarà als serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona per presentar els comunicats de baixa, continuïtat i/o d’alta emesos pel facultatiu corresponent. Caldrà també que l’interessat enviï, el mateix dia o l’endemà de l’emissió, còpia dels esmentats comunicats pels correus electrònics que indiqui cada servei territorial/Consorci d’Educació de Barcelona.


Retribucions

100% de les retribucions

Sol·licitud de llicència, documentació i normativa  

Declaració jurada 

Tant la sol·licitud de llicència com la de vacances després d’una incapacitat temporal, així com  la documentació que s’ha d’adjuntar, s’han de tramitar per alguns dels següents mitjans:

 

eValisa de la direcció del centre on la persona estigui destinada adjuntant la seva sol·licitud i la documentació justificativa del permís i adreçada al servei de personal docent del servei territorial corresponent.

 

Petició genèrica. Per fer una sol·licitud utilitzant aquest canal caldrà que la persona seleccioni el Departament d’Educació i el servei territorial on ha de presentar-la. A l’apartat “Assumpte” caldrà indicar el tipus de sol·licitud que es vol demanar, sense indicar ni el tema ni el subtema.

 

Independentment del mitjà que feu servir per tramitar, s’ha d’adjuntar la sol·licitud signada i la documentació justificativa, la qual pot ser una còpia, sense necessitat que aquesta estigui compulsada, però si aquest és el cas, s’ha d’adjuntar signada la Declaració responsable sobre l’autenticitat d​e la còpia de la documentació presentada​ i enviar-la escanejada juntament amb la resta de la documentació presentada.

 

Tant l’eValisa com la Petició​​ genèrica tenen un límit de capacitat per a cada petició, sent de 10 Mb per a l’eValisa i de 5 Mb per a la petició genèrica, motiu pel qual és preferible l’ús de l’eValisa. Segons el pes de la documentació podria ser convenient adjuntar els fitxers comprimits o presentar més d’una petició.​​​