Normatives Sindicals

EBEP

Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. (PDF)

LOLS

Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical. (PDF)

ESTATUT TREBALLADORS

Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors. (PDF)

VI CONVENI

VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per al període de 2004-2008. (PDF)

 

Actualitzacions del VI Conveni (2024)

 

RESOLUCIÓ EMT/1994/2024, de 2 de juny, per la qual es disposen la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Negociadora del VI Conveni únic pel qual s’introdueix la disposició transitòria novena al VI Conveni 

 

RESOLUCIÓ EMT/1959/2024, de 2 de juny, per la qual es disposen la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Negociadora del VI Conveni únic pel qual es creen diferents especialitats de la categoria C1_Tècnic/a especialista (grup C) i es modifiquen determinats articles del VI Conveni

 

*En negociació el VII conveni.