Què és

Òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l’empresa en matèria de prevenció de riscos.

Per abreujar nosaltres ens hi referim com a Comitè de Salut. Altres sindicats el poden anomenar de formes diverses, com Comitè de Prevenció, però ens estarem referint sempre al mateix.

Qui el forma

Delegats de Salut

L’Administració

Amb el mateix nombre de representants

A cada sindicat amb representació al Comitè Provincial li correspon un nombre proporcional de Delegats de salut. Hi ha un Comitè de Salut a cada Servei Territorial i al Consorci de Barcelona.

Com funciona

Es reuneix periòdicament a cada seu.

Quines funcions té

Participar en l’elaboració, posada en pràctica i avaluació dels plans i programes de prevenció de riscos de l’empresa.

Promoure iniciatives sobre mètodes i procediments per a la prevenció efectiva dels riscos i proposar a l’empresa la millora de les condicions o la correcció de les deficiències que hi hagi.

Quines capacitats té

Conèixer directament la situació relativa a la prevenció de riscos en el centre de treball.

Conèixer els documents i els informes relatius a les condicions de treball.

Conèixer i analitzar els danys en la salut dels treballadors.

Conèixer i informar sobre la memòria de la programació anual del servei de prevenció.

El delegat de salut

És el representat dels treballadors amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos en el treball.

Les seves tasques són:

Desenvolupar la figura de representació dels treballadors a través de la qual es canalitza el dret a la informació, consulta i participació.

Promoure i fomentar la participació dels treballadors en l’execució de la normativa relacionada amb la prevenció de riscos laborals.

Ser consultat per l’empresa, amb caràcter previ a la seva execució, sobre tot allò que tingui un impacte significatiu en l’àmbit de la prevenció i seguretat en el treball.

Exercir la tasca de vigilància i control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.

Assessorar als treballadors en tot el que fa referència al seu àmbit de competència.

Portar al Comitè aquells casos que entrin din el seu àmbit de competència i fer-ne el seguiment.