Any 2017
Adjudicació de destinacions provisionals al professors de religió amb contractació laboral indefinida i sense destinació definitiva en centres públics

Resolució 20 de juliol de 2017(pdf)

Any 2016

Resolució, de 27 de juliol de 2016, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual es regulen les destinacions provisionals dels professors de religió amb contractació laboral indefinida i sense destinació definitiva en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2016-2017.

Clica primer al títol de la notícia per seguir aquest enllaç resolucio-religio-2016-17 .

——————————————————————————————————————————————————

Resolució de 27 de juny de 2016, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors
  • de les escoles per al curs 2016-2017 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents
  • dels instituts per al curs 2016-2017 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents

——————————————————————————————————————————————————

Resolució de 17 de juny de 2016  de convocatòria de concurs públic per prestar serveis com a professor o professora de religió (17.6.2016)

————————————————————————————————————————————

Resolució de 3 de juny de 2016, sobre el procediment de reducció de dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys i les condicions específiques de l’horari setmanal d’aquest personal. (llegir-ho tot).

El Departament no reconeix al nostre col·lectiu aquest dret, per tant l’AMRC ho està demanant per via jurídica.

———————————————————————————————————————————-

Any 2015

Resolució ENS/2684/2015, de 19 de novembre, aprovació plantilles de centres per la qual s’aproven les plantilles de personal docent dels centres docents públics i dels serveis educatius dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2015-2016.

D’acord amb el que estableixen l’article 117.2.f) de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, i l’article 10 del Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents, correspon al conseller o consellera titular del Departament d’Ensenyament aprovar les plantilles docents dels centres i dels serveis educatius.

Per tant, a proposta de les direccions dels Serveis Territorials del Departament i de la Gerència del Consorci d’Educació de Barcelona, (llegir més).  DECRET 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.

———————————————————————————————————————————————————

Resolució, 17 de juliol de 2015 de la secretària general per la qual es regulen les destinacions provisionals dels professors de religió amb contractació laboral indefinida i sense destinació definitiva en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2015-2016

———————————————————————————————————————————

Resolució de 23 de juny de 2015, de convocatòria de concurs públic per prestar serveis com a professor o professora de religió.

———————————————————————————————————————————

Resolució ENS 1446/2014, de 19 de junyd’aprovació de les bases per a la contractació laboral temporal de professorat de religió en centres docents públics dependents del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 6650, de 25.6.2014) 

———————————————————————————————————————————

Disposicions publicades al DOGC el 9 d’octubre de 2014

Resolució ENS/2225/2014, de 30 de setembre, per la qual s’adjudiquen destinacions definitives al professorat de religió en centres docents públics dependents del Departament d’Ensenyament amb efectes d’1 de setembre de 2014.