Permisos i llicències

INFORMACIÓ DE TOTS ELS PERMISOS

 

Com sol·licitar-los mitjançant ATRI

accidents laborals

Comunicar l’accident a la direcció del centre o al superior jeràrquic qui emplena el formulari següent:

Full de notificació d’accident, inc​ident laboral o malaltia professional

Trametre el Full a la Direcció de Serveis / Direcció dels Serveis Territorials o a la Gerència del Consorci d’Educació. S’avança per correu electrònic.

 

3. Terminis de notificació:

 

Immediatament: en cas d’accident mortal.

24 hores: en cas d’accidents amb baixa molt greus, accidents greus i accidents que afectin a més de quatre persones.

48 hores: en cas d’accidents amb baixa lleus, accidents sense baixa i incidents laborals.

 

Notificació d’accidents laborals i assistència sanitària

Llicències i baixes

Durada: 1 any, prorrogable excepcionalment per 1 any més.

 

Observacions: La sol·licitud s’ha de presentar abans del 30 de juny de l’any corresponent. Els estudis per als quals se sol·licita la llicència han de tenir una relació directa amb el lloc de treball i han d’estar avalats per alguna entitat professional o acadèmica de prestigi reconegut.

 

Hi ha reserva del lloc de treball durant el temps de la llicència. En el cas dels funcionaris interins la concessió de la llicència sense retribució queda supeditada al seu nomenament com a interí per al curs en què demana la llicència i la reserva de lloc serà com a màxim fins al 31 d’agost de l’any en què gaudeix d’aquesta llicència. El temps de llicència computa a tots els efectes (triennis, estadis, drets passius).

 

Retribucions: No es percep cap retribució. Durant el temps de llicència s’ha de continuar cotitzant pels drets passius. En el moment de finalització de la llicència es descomptaran les quotes corresponents als mesos no abonats.

 


 

TRAMITACIOVIA ATRI

 


 

Normativa

 

Article 95.1 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre (DOGC núm. 2509, de 3 de novembre de 1997)

 

Art. 47 de la Llei 2/2021, de 29 de desembr​​e, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic ​​

 


 

Documentació que cal adjuntar:

 

Informe favorable del director/a del centre.

 

Certificat de l’entitat reconeguda amb el projecte d’estudis que fareu, on s’especifiqui la relació amb el lloc de treball.      

Durada: Fins a 6 mesos cada 2 anys. El període de 2 anys comença a comptar a partir del moment que es demana la llicència per primer cop. Durant aquests 2 anys, es poden demanar diferents períodes de llicència fins a completar un total de 6 mesos.

 

Qui la pot demanar: ​Personal funcionari de carrera i en pràctiques, el personal laboral i el personal interí i substitut. En el cas del personal substitut, el permís es concedeix, com a màxim, fins que duri la previsió de la substitució.

 

Observacions: És convenient demanar-la dues setmanes abans de la data d’inici prevista. Un cop concedida i notificada la resolució de concessió, en general, no se’n modificarà la data fi prevista i voluntàriament demanada.

 

No és necessari cap període de carència prèvia a la concessió del permís. La concessió de la llicència és subordinada a les necessitats del servei, i per tant s’han de valorar de forma conjunta els motius al·legats pel sol·licitant i la pertorbació del servei que se’n pugui derivar.

 

En general, no es concedirà quan es demani amb discontinuïtat (caps de setmana, etc.) i no es pugui garantir la permanència del substitut inicialment nomenat. En aquest cas, es considerarà que la petició afecta la prestació del servei.

 

El temps de llicència computa a l’efecte d’antiguitat. Hi ha reserva del lloc de treball. En el cas dels funcionaris interins la reserva de lloc serà com a màxim fins al 31 d’agost de l’any en què gaudeix d’aquesta llicència.​

 

Retribucions: No es percep cap retribució.

Quota que paga el/la treballador/a (quota obrera)

 

1. Sobre funcionaris de drets passius i muface així com funcionaris a partir del 2011 queden suspeses i quan tornen al lloc de treball se li ha de descomptar aquelles quotes que no s’ha pogut descomptar pel temps de la llicència.

2. Sobre funcionaris interins acollits a la seguretat social i laborals, la quota obrera queda reduïda proporcionalment a la llicència demanada i per tant no es pot tornar a imputar quan torna al lloc de treball.

 

Cotització (quota empresarial)

 

​1.- En el cas dels funcionaris de drets passius i muface: No hi ha bases

2.- En el cas dels funcionaris a partir del 2011: La base de contingències comunes se li manté com si estigués en actiu i la base d’accidents de treball i malaltia professional se li redueix d’acord amb els dies de la llicència sol·licitada.

​3.- En el cas dels funcionaris interins: La base de contingències comunes se li manté com si estigués en actiu i la base d’accidents de treball i malaltia professional se li redueix d’acord amb els dies de la llicència sol·licitada.

4.- En el cas dels laborals: La base de contingències comunes serà la mínima corresponent al grup de la seva categoria i la base d’accidents de treball i malaltia professional s’aplicarà el topall mínim de cotització establert.

 


 

TRAMITACIO:  VIA ATRI

 


 

Normativa​

 

Article 95.2 del Decret legislatiu 1/1997​, de 31 d’octubre (DOGC núm. 2509, de 3 de novembre de 1997)

 

Art. 47​​ de la Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic ​