RESOLUCIÓ TSF/302/2018, de 19 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Mesa sectorial del personal docent no universitari a partir del curs escolar 2017-2018 (codi de conveni núm. 79100062132018)

(Hores lectives)


Any 2017
Adjudicació de destinacions provisionals al professors de religió amb contractació laboral indefinida i sense destinació definitiva en centres públics

Resolució 20 de juliol de 2017(pdf)

———————————————————————————————————————————————————————-

El Govern aprova incorporar nous supòsits d’Incapacitat Temporal (IT) amb la percepció del 100% de les retribucions.

Supòsits actuals que ja suposaven cobrar el 100%

  • IT que comportin hospitalització o intervenció quirúrgica, amb independència que sobrevinguin amb posterioritat a l’iniciï de la incapacitat i sempre que es corresponguin amb el mateix procés patològic. Els supòsits d’intervenció quirúrgica es complementaran sempre que requereixin repòs domiciliari i deriven dels tractaments inclosos en la cartera bàsica de serveis dels sistema nacional de salut.

  • IT derivades de processos oncològics.

  • IT treballadores embarassades i víctimes de violència de gènere.

Nous supòsits que suposen cobrar el 100%, fruit del nou Acord

  • IT que derivi d’un tractament de reproducció assistida  o el període de lactància, encara que no donin lloc a una situació de risc durant l’embaràs o lactància.

  • IT derivada de malalties que han estat causa de discapacitat amb un grau igual o superior al 33%.

  • IT derivada d’exploracions diagnòstiques invasives, com endoscòpies, colonoscòpies, gastroscòpies, fibroscòpies, cateterismes i altres similars.

  • IT per interrupció voluntària de l’embaràs en el primer trimestre de gestació per inducció farmacològica.

  • IT per altres malalties greus i/o subjectes a declaració obligatòria (recollides a l’Annex I RD 1148/2011, de 29 de juliol). També s’inclouen en aquest apartat les cardiopaties isquèmiques i les malalties recollides en els Annexos I i III del RD 2210/1995, de 28 de desembre.

———————————————————————————————————————————————————-
Models per lliurar al centre la tria de l’àrea de religió

Declaració sobre l’opció per rebre l’ensenyament de la religió o l’atenció educativa alternativa per als alumnes de nou ingrés en el centre

Declaració sobre l’opció de cursar l’àrea d’educació en valors socials i cívics o l’àrea de religió


ACORD INDEFINITS

———————————————————————————————————————————————————–

Curriculum LOMCE, curs 2015/2016
BOE  num. 47, 24 de febrero de 2015

Currículum religió catòlica primària i secundària

Currículum religió catòlica batxillerat.

————————————————————————————————————————————————————————————————–
Orientacions del SIERC

Document sencer (PDF)

Per primària

Per l’ESO

Per Batxillerat


Acords Església-Estat.


Aconsegueix Adobe Reader a la pàgina oficial per a poder llegir els documents PDF.