La cotització de mitja jornada s’equipararà amb la de jornada completa a partir d’octubre

La cotització de mitja jornada s’equipararà amb la de jornada completa a partir d’octubre

Des de l’1 d’octubre, el treball a temps parcial s’equipararà amb ell de temps complet a efectes de còmput dels períodes cotitzats a la Seguretat social.

Diversos pronunciaments judicials són els que han coadjuvat a aquest canvi.

El 8 de maig de 2019, el TJUE va afirmar, responent a qüestions prejudicials del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó, que la legislació espanyola podria donar lloc a una discriminació indirecta per raó de sexe, contrària a la Directiva sobre el principi d’igualtat de tracte, ja que el 75% dels treballadors a temps parcial són dones.

“El TJUE va concloure que aplicar addicionalment un coeficient de parcialitat relatiu al treball a temps parcial va més enllà del necessari per assolir aquest objectiu i representa per a aquest grup de treballadors, un import de la pensió de jubilació superior a la que resultaria únicament de prendre en consideració la seva jornada de treball”.

D’altra banda, el Tribunal Constitucional va fallar al juliol, també de 2019, rebutjant la diferència que es dóna en “la reducció addicional de la base reguladora, mitjançant un percentatge derivat d’un coeficient de parcialitat que minva el número efectiu de dies cotitzats. A més a més, constitueix una discriminació indirecta per raó de sexe en evidenciar-se estadísticament que la majoria dels treballadors a temps parcial són dones”.

Així mateix, dues Sentències del Tribunal Constitucional (l’STC núm. 91/2019 2019 per al cas de pensió de jubilació, i l’STC núm. 155/2021, de 13 de setembre de 2021 amb relació a la incapacitat permanent, declaraven inconstitucional el coeficient de parcialitat. Aquest coeficient de parcialitat s’aplicava, fins la data de les mencionades sentències, tant a les pensions de jubilació com a les d’incapacitat permanent, en el cas de treball a temps parcial, tant per al càlcul dels períodes mínims de cotització exigida com per calcular el percentatge aplicable a la base reguladora, a la jubilació. En funció dels anys de cotització acreditats, per calcular la pensió de jubilació.

Encara que aquesta doctrina del Tribunal Constitucional ha estat aplicada per la Seguretat Social des de la seva promulgació, no ha estat fins la reforma de pensions de 2023 quan s’ha procedit a actualitzar el text de la Llei General de la Seguretat Social.

Aquesta reforma es concreta en dues mesures:

Primera. – El còmput dels períodes d’alta en contractes a temps parcial, a efectes de períodes de cotització requerits per tenir dret a accedir a les pensions i prestacions de Seguretat Social.

Des de l’1 d’octubre de 2023, a efectes d’acreditar els períodes de cotització necessaris per causar dret a les prestacions de jubilació, així com d’altres pensions i prestacions, es tindran en compte els diferents períodes durant els quals el treballador hagi romàs en alta amb un contracte a temps parcial, qualsevol que sigui la durada de la jornada realitzada en cada un d’ells.

Per tant, s’aplica no només a les pensions de jubilació, sinó a més a més, a les pensions d’incapacitat permanent, mort i supervivència (viduïtat, orfandat, a favor de familiars), incapacitat temporal, i la prestació per naixement i cura de menor.

Segona.- Els períodes cotitzats en treballs a temps parcial es tindran en compte íntegrament per calcular el període de cotització acreditat a efectes de percentatge de pensió.

A més de per computar els períodes necessaris requerits per causar dret a les prestacions (períodes de carència), també els períodes cotitzats en treballs a temps parcial es tindran en compte íntegrament per calcular el període de cotització acreditat per fixar el percentatge aplicable sobre la base reguladora per determinar la pensió de jubilació, qualsevol que hagués estat la durada de la jornada a temps parcial.

Els sindicats han sol·licitat a la Seguretat Social que l’informe de vida laboral reculli correctament els períodes cotitzats a temps parcial pels treballadors. Pel que fa als treballs a temps parcial, aquests informes continuen realitzant-se amb els paràmetres d’una legislació «ja superada». És a dir, en l’informe de vida laboral els períodes cotitzats a jornada parcial apareixen encara «convertits» en el seu equivalent a jornades completes, donant lloc a una «infraestimació» del període cotitzat.