Jubilació Parcial

Jubilació Parcial

La signatura del Conveni entre l’INSS i la CIVE permet a tot el personal laboral acollit al VI Conveni Únic de la Generalitat mantenir les condicions de jubilació parcial que regien el 2012 fins al 2019.

Les modificacions introduïdes pel Real Decreto-ley 5/2013 no són d’aplicació al personal acollit a aquest Conveni.

Els requisits de jubilació parcial són:

  • Tenir complerts els 61 anys abans del 31 de desembre de 2018
  • Ser treballador/a a jornada completa.
  • Comptar amb una antiguitat al centre igual o superior a 6 anys, ininterromputs i immediatament anteriors a la data de sol·licitud.
  • Tenir un mínim de 30 anys cotitzats.
  • Voler reduir la jornada de treball entre un mínim del 25% i un màxim del 75%, o d’un 85% pels supòsits en què el treballador/a de relleu sigui contractat a jornada completa i per temps indefinit.