Laboral

ESTATUTS DE L’ORGANITZACIÓ SINDICAL “ASSOCIACIÓ DE MESTRES DE RELIGIÓ DE CATALUNYA”

CAPÍTOL I.- La denominació, els fins i el domicili

 

Article 1

Amb la denominació ASSOCIACIÓ DE MESTRES DE RELIGIÓ DE CATALUNYA està constituïda una Organització Sindical que regula les seves activitats d’acord amb la legislació d’acord amb la Llei Orgànica 11/1985, la normativa vigent en matèria d’associacions, i els seus Estatuts.

 

Article 2

Els fins del Sindicat són:

  1. La defensa dels interessos laborals i professionals dels seus associats.
  2. La promoció dels interessos professionals, laborals, econòmics, socials i culturals, tant individuals com col·lectius que li són propis.
  3. La promoció i gestió d’activitats i serveis dirigits a la integració, promoció social, cultural, professional i laboral dels associats i altres treballadors.
  4. Vetllar per la formació dels docents per mitjà de cursos de formació o altres activitats similars.
  5. Exercir l’activitat sindical en tots els seus àmbits, com per exemple la negociació col·lectiva, l’adopció de mesures de conflictes col·lectius i individuals de treball, el diàleg social, i la participació institucionals en els organismes públics de les diferents administracions públiques, així com presentar-se en les eleccions sindicals.
  6. En queda exclòs tot ànim de lucre.

 

Article 3

  1. El domicili social de l’entitat es troba situat al carrer Xifré número 49-51 pis primer segons, de Barcelona.
  2. L’associació és una organització d’àmbit territorial i funcional de Catalunya.

 

CAPÍTOL II.- Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions.

 

Article 4

  1. Poden ser membres del sindicat tots els docents de l’ensenyança de religió en la escola pública i privada. Tots els socis hauran de ser majors de 18 anys.
  2. Tanmateix poden ser membres els exprofessionals de l’ensenyament de la religió que vulguin mantenir un lligam amb el sindicat.
  3. També poden ser socis aquelles persones que donin suport als interessos dels docents de la religió.

Per ser soci s’haurà de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, i aquesta resoldrà en la primera reunió que celebri si el sol·licitant s’ajusta a les condicions exigides als Estatuts.

 

Article 5

Són drets dels membres de l’associació:

  1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
  2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
  3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
  4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
  5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
  6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris/àries de l’associació.
  7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
  8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
  9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
  10. Formar part dels grups de treball.
  11. Posseir un exemplar dels estatuts.
  12. Consultar els llibres de l’associació.
  13. Conèixer la situació econòmica, podent consultar els llibres de comptes en qualsevol moment, prèvia sol·licitud escrita i adreçada al Tresorer/a.

 

Article 6

Són deures dels membres de l’associació:

  1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
  2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
  3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
  4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

 

Article 7

Són causes per ser donat de baixa de l’associació:

  1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
  2. No satisfer les quotes fixades.
  3. No complir les obligacions estatutàries.
  4. L’observança d’una conducta manifestament delictiva.
  5. Infringir manifestament les obligacions concretes amb l’associació.

 

 

CAPÍTOL III.- L’Assemblea General.

 

Article 8

  1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
  2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
  3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

 

Article 9

L’Assemblea General té les facultats següents:

  1. Modificar els estatuts.
  2. Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
  3. Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, com també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.
  4. Acordar la dissolució de l’associació.
  5. Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n, així com acordar la fusió amb un altre sindicat.
  6. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
  7. Aprovar el reglament de règim interior.
  8. Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
  9. Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

 

Article 10

  1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels mesos compresos entre gener i juny, ambdós inclusivament.
  2. L’òrgan de govern pot convocar l’Assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d’associats/ades no inferior al 10%; en aquest cas, l’Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

 

Article 11

  1. L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
  2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’associació. La convocatòria també es pot comunicar per correu electrònic en el mateix termini, i en les adreces que constin en la relació actualitzada d’associats i associades.
  3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president o presidenta de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vicepresident o vicepresidenta o el/la vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
  4. El secretari o la secretària redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell/a mateix/a i el president o presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis i sòcies al local social, o a on s’indiqui a la convocatòria.

 

Article 12

  1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament, sigui quin sigui, el nombre de persones associades presents o representades.
  2. El 10% dels associats/ades poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar, i si ja s’ha convocat l’assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d’aquella. La sol·licitud també es pot fer directament a l’assemblea, que decideix el que considera convenient, però només pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l’ordre del dia comunicat en la convocatòria si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.

 

Article 13

  1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.
  2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents o representats.
  3. Per adoptar acords a la constitució d’una federació amb associacions similars, o bé la integració o separació en una federació ja existent, així com decidir sobre la separació dels membres de l’associació cal un nombre de vots equivalent majoria simple de vots dels socis i sòcies presents o representats a l’Assemblea General.
   En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis i sòcies presents o representats.
  4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies i dels seus domicilis, certificada pel secretari/ària amb el vistiplau del president/a.

 

 

CAPÍTOL IV.- La Junta Directiva.

 

Article 14

   1. Regeix, administra i representa l’associació la Junta Directiva, que componen el president/a, un o dos vicepresidents/as, el secretari/ària, el tresorer/a i els/les vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.
   2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
   3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari/ària sortint, amb el vistiplau del president/a sortint, i s’han de comunicar al Registre d’Associacions.

 

Article 15

   1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de cinc anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.
   2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
    1. dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius.
    2. malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
    3. baixa com a membre de l’associació.
    4. sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix l’article 13.3 dels estatuts.
   3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant, per decisió de la mateixa Junta Directiva.

 

Article 16

La Junta Directiva té les facultats següents:

    1. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
    2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
    3. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
    4. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
    5. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
    6. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
    7. Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
    8. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
    9. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
    10. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
    11. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
     • subvencions o altres ajuts.
     • l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.
    12. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 29.
    13. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
    14. Designar delegats per les federacions a la que la pertanyi el sindicat, o altres càrrecs de representació.
    15. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.
    16. Proposar a l’Assemblea General la modificació dels Estatus.

 

Article 17

   1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la persona que el/la substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser inferior a un mes.
   2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president/a o bé si ho sol•licita un terç dels membres que la componen.

 

Article 18

   1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.
   2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president/a o del secretari/ària o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
   3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

 

Article 19

   1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.
   2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

 

Article 20

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari/ària i el president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

 

 

CAPÍTOL V.- La presidència i la vicepresidència

 

Article 21

   1. Són pròpies del president/a les funcions següents:
    1. Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
    2. Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
    3. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
    4. Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
    5. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/ària de l’associació.
    6. Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.
   2. El president/a és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident/a o el/la vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

 

 

CAPÍTOL VI.- La tresoreria i la secretaria

 

Article 22

El tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president/a, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

 

Article 23

El secretari/ària ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sòcies.

 

 

CAPÍTOL VII.- Les comissions o grups de treball

 

Article 24

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

 

 

CAPÍTOL VIII.- El règim econòmic

 

Article 25

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

 

Article 26

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

   1. les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres.
   2. les subvencions oficials o particulars.
   3. les donacions, les herències o els llegats.
   4. les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.

 

Article 27

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s’han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.

Els recursos econòmics de l’Associació i el seu patrimoni s’han de destinar al compliment de les seves finalitats

 

Article 28

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

 

Article 29

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar almenys dues signatures de membres de la Junta Directiva, segons decideixi aquesta.

 

 

CAPÍTOL IX.- El règim disciplinari

 

Article 30

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies que incompleixen les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor.

La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.

 

 

CAPÍTOL X.- La dissolució

 

Article 31

Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, o la fusió amb un altre sindicat, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents o representats a l’Assemblea General.

 

Article 32

   1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
   2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
   3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
   4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a una entitat sense ànim de lucre.
   5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

Barcelona, a 16 de gener de 2010.