DECRET 175/2022, de 27 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació básica

DECRET 175/2022, de 27 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació básica

Disposició addicional segona L’ensenyament de religió

1. El pare, mare o tutor o tutora legal de l’alumnat menor d’edat ha de poder manifestar, a l’inici de curs, la seva voluntat que l’alumne o alumna rebi ensenyaments de religió o no.

2. Els centres educatius han de disposar les mesures organitzatives perquè els i les alumnes, els pares, mares o tutors o tutores legals dels quals no hagin optat perquè aquests i aquestes alumnes cursin ensenyaments de religió, rebin la deguda atenció educativa, d’acord amb les orientacions que facilitarà el departament competent en matèria educativa.

3. Els centres educatius han de programar l’atenció a l’alumnat que no ha optat per cursar ensenyaments de religió. Preferentment s’han de planificar i programar activitats educatives que desenvolupin la reflexió sobre la riquesa del bagatge intel·lectual heretat i la transmissió de les bases del patrimoni cultural de la nostra societat. Aquestes activitats han de poder preparar l’alumnat per conviure en una societat diversa i per participar en un món democràtic, amb el ple exercici de la llibertat ideològica comprensiva de totes les opcions que suscita la vida personal i social amb la dignitat de la persona i els seus drets inviolables.
En tot cas, s’ha d’incidir en el desenvolupament de les capacitats de l’alumnat i en el seu desenvolupament personal, social i ciutadà, si el centre així ho considera, i les activitats proposades s’han de centrar en els aspectes més transversals del currículum, afavorint la interdisciplinarietat i la connexió entre els diferents sabers.
Les activitats a què es refereix aquest apartat en cap cas han de comportar l’aprenentatge de continguts curriculars associats al coneixement del fet religiós ni a qualsevol àrea o matèria de les diferents etapes, ni han de ser qualificades.

4. La determinació del currículum dels ensenyaments de les diferents confessions religioses amb què l’Estat ha subscrit acords de cooperació en matèria educativa és competència de les autoritats religioses corresponents.

5. L’avaluació dels ensenyaments de les diferents confessions religioses amb què l’Estat hagi subscrit acords de cooperació o amb què hi hagi subscrits convenis internacionals, s’ha d’ajustar al que estableixen aquests acords i convenis, entenent que l’avaluació s’ha de fer en els mateixos termes i amb els mateixos efectes que les altres àrees i matèries.

6. Per tal de garantir el principi d’igualtat i la lliure concurrència, les qualificacions que s’hagin obtingut en l’avaluació dels ensenyaments de religió no computen en les convocatòries en les quals hagin d’entrar en concurrència els expedients acadèmics, ni a l’efecte d’admissió dels i les alumnes per fer una selecció entre els i les sol·licitants.

7. La dedicació horària de
l’ensenyament de religió està establerta a l’annex 7.